خرید ورق ام دی اف MDF

در اولین بروز رسانی سال جدید در تاریخ شنبه 1401/04/12 به شرح زیر می باشد ،
جداول زیر بروز ترین لیست قیمت ام دی اف MDF در بازار ( قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ) تهران است ، قیمتها به صورت خرده فروشی در بازار می باشد در این لیست ابعاد ورق ام دی اف هم درج شده که  صرفا جهت اطلاع همکاران عزیز در این جدول ها قرار دارد و برای خرید ورق ام دی اف تماس بگیرید و همچنین قیمت یراق الات را هم می توانید در لیست مخصوص یراق الات کابینت ببینید.
مصرف ام دی اف خام هم که در این اواخر به دلیل ساخت کابینت ممبران بسیار در بالاتر از قبل است.

لیست قیمت mdf در سال 1401

قیمت ام دی اف بازار تهران 


جدول شماره 1 سه شنبه پنجم مرداد ماه 1401/04/12

 انواع ورق ام دی اف

01
شرکت نوع ورق وضعیت ابعاد ورق ام دی اف هزار تومان
ایزوفاممعمولیافزایش366 / 1831/720
ایزوفامام باس بتن افزایش366 / 1832/000
ایزوفام سینکرو 366 / 1832/035
ایزوفام گروه 1280 / 1221/600
ایزوفام گروه 2280 / 1221/680
ایزوفام گروه 3280 / 1221/770
پاک چوب سفید366 / 1831/545
پاک چوبرنگی366 / 1831/614
ارین سیناسفید پرسی366 / 1831/370
ارین سینارنگی366 / 183
ارین سیناسفید فابریکافزایش366 / 1831/400
گلستانسفید 366 / 1831/400
گلستانرنگی366 / 1831/550
گلستانسفید280 / 2101/250
گلستانرنگی280 / 2101/300
نقطهسفید366 / 1831/380
آساسفیدافزایش366 / 1831/400
آسارنگی366 / 1831/550
ویسپانسفیدافزایش366 / 1831/450
ویسپانرنگیافزایش366 / 1831/500
ویسپانرنگی پرایما366 / 1831/630
ویسپانرنگی کلاسیک366 / 1831/650
ویسپانرنگی کلاسیک + 9366 / 1831/950
سه میل خارجیسفید244 / 183200
سه میل ایرانیسفید پرینتی 244 / 183180
سه میل بلاروس 244 / 183
طرح فرامیدیکرو رنگی366 / 183
یکروسفیدایرانی366 / 1831/350
یکروسفیدوانوچای366 / 1831/750
فومناتسفید 366 / 1831/370
فومناترنگی366 / 1831/450
پدیدهرنگی366 / 183
پدیدهصابونی366 / 183
پدیدهبرفی366 / 183
پانو مغز ارینسفید366 / 183

قیمت ام دی اف بازار تهران 


جدول شماره 2 سه شنبه پنجم مرداد ماه 1401/04/12

 هایگلاس ها

02
برند جدول 2نوعابعاد ام دی افهزار تومان
ایزوفامگروه 1280 / 1221/600
ایزوفامگروه 2280 / 1221/680
ایزوفامگروه 3280 / 1221/770
ام دی اف فرامیدهایگلاس280 / 122
ام دی اف فرامیدهایگلاس280/ 183
دکو پنلهایگلاس280 / 122
یلدیزگروه 1280 / 1221/630
یلدیزگروه 2280 / 1221/700
یلدیزگروه 3280 / 1221/750
AGT گروه 1280 / 1221/900
AGT گروه 2280 / 1222/220
AGT گروه 3280 / 1222/300
پاک چوبگروه 1280 / 1221/450
پاک چوب گروه 2280 / 1221/570
پاک چوب گروه 3280 / 1221/630
پاک چوب گروه 4280 / 1221/680
پاک چوب گروه 5280 / 122
پانوتک گروه 1280 / 122
پانوتک گروه 2280 / 122
پانوتک گروه 3280 / 122
پانوتک گروه 4280 / 122
واریو گروه 1280 / 122
واریو گروه 2280 / 122
واریو گروه 3280 / 122
اکو پنلگروه 1280 / 122
اکو پنلگروه 2280 / 122
اکو پنلگروه 3280 / 122
پدیده سفید244 / 122
پدیده طرح دار244 / 122
پدیده اکلیلی244 / 122
پدیده اینوکس244 / 122

قیمت کابینت ممبران و نئوکلاسیک

قیمت کابینت ممبران و نئوکلاسیک

قیمت ام دی اف بازار تهران 


جدول شماره 3 سه شنبه پنجم مرداد ماه 1401/04/12

03
برند جدول 3نوعابعادهزار تومان
MDF درخت سبزیک لب مات 3 سانتیمتر1/900
MDF درخت سبزیک لب براق 3 سانتیمتر2/060
MDF درخت سبزدو لب مات 3 سانتیمتر1/930
MDF درخت سبزدو لب براق 3 سانتیمتر2/100
MDF درخت سبزیک لب مات 5 سانتیمتر2/090
MDF درخت سبزیک لب براق 5 سانتیمتر2/250
MDF درخت سبزدو لب مات 5 سانتیمتر2/150
MDF درخت سبزدو لب براق 5 سانتیمتر2/300
MDF اسیا چوبیک لب مات 3 سانتیمتر1/490
MDF اسیا چوبیک لب براق 3 سانتیمتر1/540
MDF اسیا چوبدو لب مات 3 سانتیمتر1/540
MDF اسیا چوبدو لب براق 3 سانتیمتر1/600
MDF اسیا چوبیک لب مات 5 سانتیمتر 1/680
MDF اسیا چوبیک لب براق 5 سانتیمتر 1/740
MDF اسیا چوبدو لب مات 5 سانتیمتر1/740
MDF اسیا چوبدو لب براق 5 سانتیمتر1/800
MDF ارین سینایک لب مات 3 سانتیمتر
MDF ارین سینایک لب براق 3 سانتیمتر
MDF ارین سینادو لب مات3 سانتیمتر
MDF ارین سینادو لب براق3 سانتیمتر
MDF ارین سینایک لب مات5 سانتیمتر
MDF ارین سینایک لب براق5 سانتیمتر
MDF ارین سینادو لب مات5 سانتیمتر
MDF ارین سینادو لب براق5 سانتیمتر
جیوان اهوازیک لب مات3 سانتیمتر
جیوان اهوازیک لب براق3 سانتیمتر
جیوان اهوازدو لب مات3 سانتیمتر
جیوان اهوازدو لب براق3 سانتیمتر
جیوان اهوازیک لب مات5 سانتیمتر
جیوان اهوازیک لب براق5 سانتیمتر
جیوان اهوازدو لب مات5 سانتیمتر
جیوان اهوازدو لب براق5 سانتیمتر
اذر تاپسیک لب مات3 سانتیمتر
اذر تاپسیک لب براق3 سانتیمتر
اذر تاپسدو لب مات3 سانتیمتر
اذر تاپسدو لب براق3 سانتیمتر
اذر تاپسیک لب مات5 سانتیمتر
اذر تاپسیک لب براق5 سانتیمتر
اذر تاپسدو لب مات5 سانتیمتر
اذر تاپسدو لب براق5 سانتیمتر
راد وودیک لب مات ضد اب3 سانتیمتر
راد وودیک لب براق ضد اب3 سانتیمتر
راد ووددو لب مات ضد اب3 سانتیمتر
راد ووددو لب براق ضد اب3 سانتیمتر
راد وودیک لب مات ضد اب5 سانتیمتر
راد وودیک لب براق ضد اب5 سانتیمتر
راد ووددو لب مات ضد اب5 سانتیمتر
راد ووددو لب براق ضد اب5 سانتیمتر
اریانادو لب 3 سانتیمتر
اریانادو لب 5 سانتیمتر
تاپس ایرانیک لب3 سانتیمتر
تاپس ایرانیک لب5 سانتیمتر
تاپس ایراندو لب3 سانتیمتر
تاپس ایراندو لب5 سانتیمتر
صفحه پاک چوبیک لب مات3 سانتیمتر
صفحه پاک چوبیک لب براق3 سانتیمتر
صفحه پاک چوبدو لب مات3 سانتیمتر
صفحه پاک چوبدو لب براق3 سانتیمتر
صفحه پاک چوبیک لب مات5 سانتیمتر
صفحه پاک چوبیک لب براق5 سانتیمتر
صفحه پاک چوبدو لب مات5 سانتیمتر
صفحه پاک چوبدو لب براق5 سانتیمتر
pvc فومیزه3 میل244 / 122345
pvc فومیزه16 میل بیتا 244 / 1221/750
25 میل بزرگوانوچای183/3662/100
25 میل کوچکوانوچای244 / 1221/600
MDF خام 16 میلارین سینا183/3661/150
MDF خام 16 میلوانوچای183/3661/600
MDF خام 16 میلایرانی280 / 122
MDF خام 8 میل وانوچای 183/366
MDF خام 8 میل وانوچای 280 / 122
MDFخام 6 میل وانوچای 280 / 122
نئوپانرفسنجان183/366

قیمت کابینت ممبران و نئوکلاسیک

قیمت ام دی اف بازار تهران 


جدول شماره 4 سه شنبه پنجم مرداد ماه 1401/04/12

04
برند جدول 4نوعابعاد ورقهزار تومان
نئوپان گنبدنئوپان ملامینه رنگی366 / 183
نئوپان گنبدنئوپان ملامینه سفید366 / 183950
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183
ام دی اف پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183830
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183
شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 183
شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/366
شرکت پویانئوپان ملامینه سفید 210/366980
شرکت پویانئوپان ملامینه سفید براق366 / 183880
شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 183
شرکت اذرانملامینه سفید براق366 / 183900
شرکت نئوپان گلستانملامینه سفید برفی280/210
شرکت نئوپان گلستانفانتزی366 / 183
شرکت نئوپان گلستانملامینه رنگی280/210
شرکت نئوپان گلستانسفید366 / 183
شرکت نئوپان فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183900
شرکت نئوپان فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183870
شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183
شرکت فومننئوپان ملامینه رنگی366 / 183
شرکت نوین نئوپان ملامینه سفید366 / 183
شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183
شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183
شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183900
شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183950
شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183
نئوپان ارتاسفید366 / 183870
نئوپان ارتا رنگی366 / 183930
نئوپان بهمنسفید366 / 183860
نئوپان بهمن رنگی366 / 183920

قیمت کابینت ممبران و نئوکلاسیک


قیمت کابینت ممبران و نئوکلاسیک

این لیست قیمت خرید ورق ام دی اف MDF ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.
همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 


جدول شماره 1 سه شنبه پنجم مرداد ماه 1400/05/05

 انواع ورق ام دی اف

01
شرکت نوع ورق ابعاد ورق ام دی اف هزار تومان
ایزوفاممعمولی366 / 1831/400
ایزوفامام باس بتن 366 / 1831/500
ایزوفام سینکرو 366 / 1831/600
ایزوفام گروه 1280 / 1221/165
ایزوفام گروه 2280 / 1221/270
ایزوفام گروه 3280 / 1221/340
پاک چوب سفید366 / 1831/320
پاک چوبرنگی366 / 1831/362
ارین سیناسفید 366 / 183930
ارین سینارنگی366 / 183980
ارین سیناسفید فابریک366 / 183890
گلستانسفید366 / 183900
گلستانرنگی366 / 183950
گلستانسفید280 / 210820
گلستانرنگی280 / 210830
نقطهسفید366 / 183
آساسفید366 / 183930
آسارنگی366 / 183
ویسپانسفید366 / 1831200
ویسپانرنگی366 / 1831/250
ویسپانرنگی پرایما366 / 1831/450
ویسپانرنگی کلاسیک366 / 1831/250
ویسپانرنگی کلاسیک + 9366 / 183
سه میل خارجیسفید244 / 183170
سه میل ایرانیسفید پرینتی 244 / 183160
سه میل بلاروس 244 / 183180
طرح فرامیدیکرو رنگی366 / 1831/200
یکروسفیدایرانی366 / 183
یکروسفیدوانوچای366 / 183
فومناتسفید 366 / 183850
فومناترنگی366 / 183980
پدیدهرنگی366 / 183880
پدیدهصابونی366 / 183850
پدیدهبرفی366 / 183980
پانو مغز ارینسفید366 / 183

قیمت کابینت ممبران و نئوکلاسیک

قیمت ام دی اف بازار تهران 


جدول شماره 2 سه شنبه پنجم مرداد ماه 1400/05/05

 هایگلاس ها

02
برند جدول 2نوعابعاد ام دی افهزار تومان
ایزوفامگروه 1280 / 1221/170
ایزوفامگروه 2280 / 1221/270
ایزوفامگروه 3280 / 1221/340
ام دی اف فرامیدهایگلاس280 / 122
ام دی اف فرامیدهایگلاس280/ 183
دکو پنلهایگلاس280 / 122
یلدیزگروه 1280 / 1221/350
یلدیزگروه 2280 / 1221/420
یلدیزگروه 3280 / 1221/500
AGT گروه 1280 / 1221/650
AGT گروه 2280 / 1221/760
AGT گروه 3280 / 1221/870
پاک چوبگروه 1280 / 1221/202
پاک چوب گروه 2280 / 1221/282
پاک چوب گروه 3280 / 1221/362
پاک چوب گروه 4280 / 1221/442
پاک چوب گروه 5280 / 1221/777
پانوتک گروه 1280 / 1221/370
پانوتک گروه 2280 / 1221/440
پانوتک گروه 3280 / 1221/510
پانوتک گروه 4280 / 1221/580
واریو گروه 1280 / 1221/350
واریو گروه 2280 / 1221/420
واریو گروه 3280 / 1221/490
اکو پنلگروه 1280 / 1221/210
اکو پنلگروه 2280 / 1221/280
اکو پنلگروه 3280 / 1221/350
پدیده سفید244 / 122700
پدیده طرح دار244 / 122850
پدیده اکلیلی244 / 122880
پدیده اینوکس244 / 122

قیمت کابینت ممبران و نئوکلاسیک

خرید ام دی اف MDF

قیمت کابینت ممبران و نئوکلاسیک

خرید ام دی اف MDF

قیمت ام دی اف بازار تهران 


جدول شماره 3 سه شنبه پنجم مرداد ماه 1400/05/05

03
برند جدول 3نوعابعادهزار تومان
MDF درخت سبزیک لب مات 3 سانتیمتر1/380
MDF درخت سبزیک لب براق 3 سانتیمتر1/490
MDF درخت سبزدو لب مات 3 سانتیمتر1/420
MDF درخت سبزدو لب براق 3 سانتیمتر1/520
MDF درخت سبزیک لب مات 5 سانتیمتر1/560
MDF درخت سبزیک لب براق 5 سانتیمتر1/600
MDF درخت سبزدو لب مات 5 سانتیمتر1/650
MDF درخت سبزدو لب براق 5 سانتیمتر1/700
MDF اسیا چوبیک لب مات 3 سانتیمتر1/170
MDF اسیا چوبیک لب براق 3 سانتیمتر1/320
MDF اسیا چوبدو لب مات 3 سانتیمتر1/200
MDF اسیا چوبدو لب براق 3 سانتیمتر1/350
MDF اسیا چوبیک لب مات 5 سانتیمتر 1/380
MDF اسیا چوبیک لب براق 5 سانتیمتر 1/550
MDF اسیا چوبدو لب مات 5 سانتیمتر1/430
MDF اسیا چوبدو لب براق 5 سانتیمتر1/600
MDF ارین سینایک لب مات 3 سانتیمتر930
MDF ارین سینایک لب براق 3 سانتیمتر
MDF ارین سینادو لب مات3 سانتیمتر980
MDF ارین سینادو لب براق3 سانتیمتر
MDF ارین سینایک لب مات5 سانتیمتر
MDF ارین سینایک لب براق5 سانتیمتر
MDF ارین سینادو لب مات5 سانتیمتر1/130
MDF ارین سینادو لب براق5 سانتیمتر1/180
جیوان اهوازیک لب مات3 سانتیمتر850
جیوان اهوازیک لب براق3 سانتیمتر910
جیوان اهوازدو لب مات3 سانتیمتر880
جیوان اهوازدو لب براق3 سانتیمتر940
جیوان اهوازیک لب مات5 سانتیمتر930
جیوان اهوازیک لب براق5 سانتیمتر970
جیوان اهوازدو لب مات5 سانتیمتر960
جیوان اهوازدو لب براق5 سانتیمتر1030
اذر تاپسیک لب مات3 سانتیمتر940
اذر تاپسیک لب براق3 سانتیمتر1000
اذر تاپسدو لب مات3 سانتیمتر970
اذر تاپسدو لب براق3 سانتیمتر1030
اذر تاپسیک لب مات5 سانتیمتر1/110
اذر تاپسیک لب براق5 سانتیمتر1/150
اذر تاپسدو لب مات5 سانتیمتر1/130
اذر تاپسدو لب براق5 سانتیمتر1/160
راد وودیک لب مات ضد اب3 سانتیمتر1/080
راد وودیک لب براق ضد اب3 سانتیمتر1/130
راد ووددو لب مات ضد اب3 سانتیمتر1/110
راد ووددو لب براق ضد اب3 سانتیمتر1/160
راد وودیک لب مات ضد اب5 سانتیمتر1/220
راد وودیک لب براق ضد اب5 سانتیمتر1/270
راد ووددو لب مات ضد اب5 سانتیمتر1/250
راد ووددو لب براق ضد اب5 سانتیمتر1/320
اریانادو لب 3 سانتیمتر
اریانادو لب 5 سانتیمتر
تاپس ایرانیک لب3 سانتیمتر1/300
تاپس ایرانیک لب5 سانتیمتر1/480
تاپس ایراندو لب3 سانتیمتر1/330
تاپس ایراندو لب5 سانتیمتر1/530
صفحه پاک چوبیک لب مات3 سانتیمتر1/257
صفحه پاک چوبیک لب براق3 سانتیمتر1/290
صفحه پاک چوبدو لب مات3 سانتیمتر1/379
صفحه پاک چوبدو لب براق3 سانتیمتر1/427
صفحه پاک چوبیک لب مات5 سانتیمتر1/344
صفحه پاک چوبیک لب براق5 سانتیمتر1/453
صفحه پاک چوبدو لب مات5 سانتیمتر1/490
صفحه پاک چوبدو لب براق5 سانتیمتر1/666
pvc فومیزه3 میل244 / 122220
pvc فومیزه16 میل244 / 122770
25 میل بزرگوانوچای183/366
25 میل کوچکوانوچای244 / 122
MDF خام 16 میلارین سینا183/366720
MDF خام 16 میلوانوچای183/366
MDF خام 16 میلایرانی280 / 122670
MDF خام 8 میل وانوچای 183/366470
MDF خام 8 میل وانوچای 280 / 122300
MDFخام 6 میل وانوچای 280 / 122260
نئوپانرفسنجان183/366450

خرید ورق ام دی اف MDF

خرید ام دی اف MDF

قیمت ام دی اف بازار تهران 


جدول شماره 4 سه شنبه پنجم مرداد ماه 1400/05/05

04
برند جدول 4نوعابعاد ورقهزار تومان
ام دی اف پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183760
ام دی اف پارسنئوپان ملامینه سفید صابونی366 / 183740
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183680
ام دی اف پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183640
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183670
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183690
شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 1831/000
شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/366800
شرکت پویانئوپان ملامینه سفید 210/366
شرکت پویانئوپان ملامینه سفید براق366 / 183
شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 183
شرکت اذرانملامینه سفید براق366 / 183880
شرکت نئوپان گلستانملامینه سفید برفی280/210610
شرکت نئوپان گلستانفانتزی366 / 183
شرکت نئوپان گلستانملامینه رنگی280/210640
شرکت نئوپان گلستانسفید366 / 183630
شرکت نئوپان فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183780
شرکت نئوپان فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183750
شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183730
شرکت فومننئوپان ملامینه رنگی366 / 183750
شرکت نوین نئوپان ملامینه سفید366 / 183
شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183
شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183
شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183730
شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183750
شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183
نئوپان ارتاسفید366 / 183750
نئوپان ارتا رنگی366 / 183770
نئوپان بهمنسفید366 / 183720
نئوپان بهمن رنگی366 / 183750

خرید ورق ام دی اف MDF

قیمت کابینت ممبران و نئوکلاسیک

خرید ورق ام دی اف MDF

نکته قابل توجه:

این لیست قیمت خرید ورق ام دی اف MDF ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.
همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید. مصرف ام دی اف خام هم که در این اواخر به دلیل ساخت کابینت ممبران بسیار در بالاتر از قبل است.


قیمت کابینت ممبران و نئوکلاسیک

خرید ورق ام دی اف MDF

خرید ورق ام دی اف MDF

قیمت ام دی اف بازار تهران 


جدول شماره 1 دوشنبه بیستم اردیبهشت ماه 1400/02/20

 انواع ورق ام دی اف

01
شرکت نوع ورق ابعاد ورق ام دی اف هزار تومان
mdf ایزوفاممعمولی366 / 1831/400
mdf ایزوفامسینکرو366 / 1831/700
mdf ایزوفامام باس بتن366 / 1831/530
mdf ایزوفام گروه 1280 / 1221/170
mdf ایزوفام گروه 2280 / 1221/230
mdf ایزوفام گروه 3280 / 1221/290
پاک چوب سفید366 / 1831/320
پاک چوبرنگی366 / 1831/362
ارین سیناسفید 366 / 183900
ارین سینارنگی366 / 183980
ارین سیناسفید فابریک366 / 183900
گلستانسفید366 / 183800
گلستانرنگی366 / 183850
گلستانسفید280 / 210920
گلستانرنگی280 / 210960
نقطهسفید366 / 183900
آساسفید366 / 183900
آسارنگی366 / 1831020
ویسپانسفید366 / 183980
ویسپانرنگی366 / 1831/150
ویسپانرنگی پرایما280 / 1831/200
ویسپانرنگی کلاسیک280 / 1831/400
ویسپانرنگی کلاسیک + 9366 / 1831/350
سه میل خارجیسفید244 / 183230
سه میل ایرانیسفید پرینتی 244 / 183160
سه میل بلاروس 244 / 183170
طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 1831/200
یکروسفیدایرانی366 / 183
یکروسفیدوانوچای366 / 183
فومناتسفید 366 / 183890
فومناترنگی366 / 1831/000
پدیدهرنگی366 / 1831020
پدیدهصابونی366 / 183920
پدیدهبرفی366 / 183910
پانو مغز ارینسفید366 / 183920

قیمت کابینت ممبران و نئوکلاسیک

قیمت ام دی اف بازار تهران 


جدول شماره 2 دوشنبه بیستم اردیبهشت ماه 1400/02/20

 هایگلاس ها

02
برند جدول 2نوعابعاد ام دی افهزار تومان
ایزوفامگروه 1280 / 1221/170
ایزوفامگروه 2280 / 1221/12300
ایزوفامگروه 3280 / 1221/290
ام دی اف فرامیدهایگلاس280 / 1221/170
ام دی اف فرامیدهایگلاس280/ 1831/620
دکو پنلهایگلاس280 / 1221/160
یلدیزگروه 1280 / 1221/190
یلدیزگروه 2280 / 1221/260
یلدیزگروه 3280 / 1221/330
AGT گروه 1280 / 1221/380
AGT گروه 2280 / 1221/570
AGT گروه 3280 / 1221/560
پاک چوبگروه 1280 / 1221/202
پاک چوب گروه 2280 / 1221/282
پاک چوب گروه 3280 / 1221/362
پاک چوب گروه 4280 / 1221/442
پاک چوب گروه 5280 / 1221/502
پانوتک گروه 1280 / 1221/170
پانوتک گروه 2280 / 1221/240
پانوتک گروه 3280 / 1221/310
پانوتک گروه 4280 / 1221/380
واریو گروه 1280 / 1221/250
واریو گروه 2280 / 1221/310
واریو گروه 3280 / 1221/370
اکو پنلگروه 1280 / 122800
اکو پنلگروه 2280 / 122860
اکو پنلگروه 3280 / 122920
پدیده سفید244 / 122700
پدیده طرح دار244 / 122750
پدیده اکلیلی244 / 122880
پدیده اینوکس244 / 122880

قیمت کابینت ممبران و نئوکلاسیک

خرید ورق ام دی اف MDF

خرید ام دی اف MDF

قیمت کابینت ممبران و نئوکلاسیک

خرید ورق ام دی اف MDF

قیمت ام دی اف بازار تهران 


جدول شماره 3 دوشنبه بیستم اردیبهشت ماه 1400/02/20

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

03
برند جدول 3نوعابعادهزار تومان
MDF درخت سبزیک لب مات 3 سانتیمتر1/530
MDF درخت سبزیک لب براق 3 سانتیمتر1/670
MDF درخت سبزدو لب مات 3 سانتیمتر1/560
MDF درخت سبزدو لب براق 3 سانتیمتر1/700
MDF درخت سبزیک لب مات 5 سانتیمتر1/750
MDF درخت سبزیک لب براق 5 سانتیمتر1/790
MDF درخت سبزدو لب مات 5 سانتیمتر1/840
MDF درخت سبزدو لب براق 5 سانتیمتر1/940
MDF اسیا چوبیک لب مات 3 سانتیمتر1/170
MDF اسیا چوبیک لب براق 3 سانتیمتر1/320
MDF اسیا چوبدو لب مات 3 سانتیمتر1/250
MDF اسیا چوبدو لب براق 3 سانتیمتر1/290
MDF اسیا چوبیک لب مات 5 سانتیمتر 1/380
MDF اسیا چوبیک لب براق 5 سانتیمتر 1/570
MDF اسیا چوبدو لب مات 5 سانتیمتر1/450
MDF اسیا چوبدو لب براق 5 سانتیمتر1/610
MDF ارین سینایک لب مات 3 سانتیمتر1/030
MDF ارین سینایک لب براق 3 سانتیمتر1/120
MDF ارین سینادو لب مات3 سانتیمتر1/170
MDF ارین سینادو لب براق3 سانتیمتر1/240
MDF ارین سینایک لب مات5 سانتیمتر1/310
MDF ارین سینایک لب براق5 سانتیمتر1/360
MDF ارین سینادو لب مات5 سانتیمتر1/420
MDF ارین سینادو لب براق5 سانتیمتر1/470
جیوان اهوازیک لب مات3 سانتیمتر850
جیوان اهوازیک لب براق3 سانتیمتر910
جیوان اهوازدو لب مات3 سانتیمتر880
جیوان اهوازدو لب براق3 سانتیمتر940
جیوان اهوازیک لب مات5 سانتیمتر930
جیوان اهوازیک لب براق5 سانتیمتر970
جیوان اهوازدو لب مات5 سانتیمتر960
جیوان اهوازدو لب براق5 سانتیمتر1030
اذر تاپسیک لب مات3 سانتیمتر940
اذر تاپسیک لب براق3 سانتیمتر1030
اذر تاپسدو لب مات3 سانتیمتر980
اذر تاپسدو لب براق3 سانتیمتر1070
اذر تاپسیک لب مات5 سانتیمتر1/080
اذر تاپسیک لب براق5 سانتیمتر1/150
اذر تاپسدو لب مات5 سانتیمتر1/100
اذر تاپسدو لب براق5 سانتیمتر1/170
راد وودیک لب مات ضد اب3 سانتیمتر1/090
راد وودیک لب براق ضد اب3 سانتیمتر1/140
راد ووددو لب مات ضد اب3 سانتیمتر1/110
راد ووددو لب براق ضد اب3 سانتیمتر1/130
راد وودیک لب مات ضد اب5 سانتیمتر1/180
راد وودیک لب براق ضد اب5 سانتیمتر1/230
راد ووددو لب مات ضد اب5 سانتیمتر1/200
راد ووددو لب براق ضد اب5 سانتیمتر1/250
اریانادو لب 3 سانتیمتر
اریانادو لب 5 سانتیمتر
تاپس ایرانیک لب3 سانتیمتر1/300
تاپس ایرانیک لب5 سانتیمتر1/480
تاپس ایراندو لب3 سانتیمتر1/330
تاپس ایراندو لب5 سانتیمتر1/530
صفحه پاک چوبیک لب مات3 سانتیمتر1/250
صفحه پاک چوبیک لب براق3 سانتیمتر1/290
صفحه پاک چوبدو لب مات3 سانتیمتر1/379
صفحه پاک چوبدو لب براق3 سانتیمتر1/427
صفحه پاک چوبیک لب مات5 سانتیمتر1/444
صفحه پاک چوبیک لب براق5 سانتیمتر1/453
صفحه پاک چوبدو لب مات5 سانتیمتر1/490
صفحه پاک چوبدو لب براق5 سانتیمتر1/666
pvc فومیزه3 میل244 / 122220
pvc فومیزه16 میل244 / 122810
25 میل بزرگوانوچای183/3662/200
25 میل کوچکوانوچای244 / 1221/000
MDF خام 16 میلارین سینا183/366800
MDF خام 16 میلوانوچای183/3661/080
MDF خام 16 میلایرانی280 / 122510
MDF خام 8 میل183/366520
MDF خام 8 میل280 / 122270
MDFخام 6 میل280 / 122230
نئوپانرفسنجان183/366470

خرید ام دی اف MDF

قیمت ام دی اف بازار تهران 


 جدول شماره 4 دوشنبه بیستم اردیبهشت ماه 1400/02/20

انواع ملامینه

04
برند جدول 4نوعابعاد ورقهزار تومان
ام دی اف پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183730
ام دی اف پارسنئوپان ملامینه سفید صابونی366 / 183710
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183680
ام دی اف پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183640
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183660
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183690
شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 1831/000
شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/3661/020
شرکت پویانئوپان ملامینه سفید 210/3661/0000
شرکت پویانئوپان ملامینه سفید براق366 / 183730
شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 183
شرکت اذرانملامینه سفید براق366 / 183770
شرکت نئوپان گلستانملامینه سفید برفی280/210750
شرکت نئوپان گلستانفانتزی366 / 183585
شرکت نئوپان گلستانملامینه رنگی280/210575
شرکت نئوپان گلستانسفید366 / 183560
شرکت نئوپان فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183740
شرکت نئوپان فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183720
شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183625
شرکت فومننئوپان ملامینه رنگی366 / 183635
شرکت نوین نئوپان ملامینه سفید366 / 183730
شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183
شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183
شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183770
شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183750
شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183
نئوپان ارتاسفید366 / 183750
نئوپان ارتا رنگی366 / 183770
نئوپان بهمنسفید366 / 183620
نئوپان بهمن رنگی366 / 183640

نکته قابل توجه:

این لیست قیمت خرید ورق ام دی اف MDF ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.
همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید. مصرف ام دی اف خام هم که در این اواخر به دلیل ساخت کابینت ممبران بسیار در بالاتر از قبل است.

قیمت کابینت ممبران و نئوکلاسیک

خرید ورق ام دی اف MDF

سبد خرید شما
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

منو اصلی