قیمت ام دی اف بازار

در اولین بروز رسانی سال جدید در تاریخ دوشنبه 1400/02/20 به شرح زیر می باشد ،
جداول زیر بروز ترین لیست قیمت ام دی اف MDF در بازار ( قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ) تهران است ، قیمتها به صورت خرده فروشی در بازار می باشد در این لیست ابعاد ورق ام دی اف هم درج شده که  صرفا جهت اطلاع همکاران عزیز در این جدول ها قرار دارد و برای خرید ورق ام دی اف تماس بگیرید و همچنین قیمت یراق الات را هم می توانید در لیست مخصوص یراق الات کابینت ببینید.

روی زمان مورد نظر خود کلیک کنید

دوشنبه بیستم اردیبهشت ماه 1400/02/20 جدول اول


 انواع ورق ام دی اف

01
شرکت نوع ورق ابعاد ورق ام دی افهزار تومان
ایزوفاممعمولی366 / 1831/400
ایزوفامسینکرو366 / 1831/700
ایزوفامام باس بتن366 / 1831/530
ایزوفام گروه 1280 / 1221/170
ایزوفام گروه 2280 / 1221/230
ایزوفام گروه 3280 / 1221/290
پاک چوبسفید366 / 1831/320
پاک چوبرنگی366 / 1831/362
ارین سیناسفید366 / 183900
ارین سینارنگی366 / 183980
ارین سیناسفید فابریک366 / 183900
گلستانسفید366 / 183800
گلستانرنگی366 / 183850
گلستانسفید280 / 210920
گلستانرنگی280 / 210960
نقطهسفید366 / 183900
آساسفید366 / 183900
آسارنگی366 / 1831020
ویسپانسفید366 / 183980
ویسپانرنگی366 / 1831/150
ویسپانرنگی پرایما280 / 1831/200
ویسپانرنگی کلاسیک280 / 1831/400
ویسپانرنگی کلاسیک + 9366 / 1831/350
سه میل خارجیسفید244 / 183230
سه میل ایرانیسفید پرینتی244 / 183160
سه میلبلاروس244 / 183170
طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 1831/200
یکروسفیدایرانی366 / 183
یکروسفیدوانوچای366 / 183
فومناتسفید366 / 183890
فومناترنگی366 / 1831/000
پدیدهرنگی366 / 1831020
پدیدهصابونی366 / 183920
پدیدهبرفی366 / 183910
پانو مغز ارینسفید366 / 183920

دوشنبه بیستم اردیبهشت ماه 1400/02/20 جدول دوم 2


هایگلاس ها

02
برند جدول 2نوعابعاد ام دی افهزار تومان
ایزوفامگروه 1280 / 1221/170
ایزوفامگروه 2280 / 1221/12300
ایزوفامگروه 3280 / 1221/290
ام دی اف فرامیدهایگلاس280 / 1221/170
ام دی اف فرامیدهایگلاس280/ 1831/620
دکو پنلهایگلاس280 / 1221/160
یلدیزگروه 1280 / 1221/190
یلدیزگروه 2280 / 1221/260
یلدیزگروه 3280 / 1221/330
AGTگروه 1280 / 1221/380
AGTگروه 2280 / 1221/570
AGTگروه 3280 / 1221/560
پاک چوبگروه 1280 / 1221/202
پاک چوبگروه 2280 / 1221/282
پاک چوبگروه 3280 / 1221/362
پاک چوبگروه 4280 / 1221/442
پاک چوبگروه 5280 / 1221/502
پانوتکگروه 1280 / 1221/170
پانوتکگروه 2280 / 1221/240
پانوتکگروه 3280 / 1221/310
پانوتکگروه 4280 / 1221/380
واریوگروه 1280 / 1221/250
واریوگروه 2280 / 1221/310
واریوگروه 3280 / 1221/370
اکو پنلگروه 1280 / 122800
اکو پنلگروه 2280 / 122860
اکو پنلگروه 3280 / 122920
پدیدهسفید244 / 122700
پدیدهطرح دار244 / 122750
پدیدهاکلیلی244 / 122880
پدیدهاینوکس244 / 122880

دوشنبه بیستم اردیبهشت ماه 1400/02/20 جدول سوم 3


صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

03
برند جدول 3نوعابعادهزار تومان
MDF درخت سبزیک لب مات3 سانتیمتر1/530
MDF درخت سبزیک لب براق3 سانتیمتر1/670
MDF درخت سبزدو لب مات3 سانتیمتر1/560
MDF درخت سبزدو لب براق3 سانتیمتر1/700
MDF درخت سبزیک لب مات5 سانتیمتر1/750
MDF درخت سبزیک لب براق5 سانتیمتر1/790
MDF درخت سبزدو لب مات5 سانتیمتر1/840
MDF درخت سبزدو لب براق5 سانتیمتر1/940
MDF اسیا چوبیک لب مات3 سانتیمتر1/170
MDF اسیا چوبیک لب براق3 سانتیمتر1/320
MDF اسیا چوبدو لب مات3 سانتیمتر1/250
MDF اسیا چوبدو لب براق3 سانتیمتر1/290
MDF اسیا چوبیک لب مات5 سانتیمتر1/380
MDF اسیا چوبیک لب براق5 سانتیمتر1/570
MDF اسیا چوبدو لب مات5 سانتیمتر1/450
MDF اسیا چوبدو لب براق5 سانتیمتر1/610
MDF ارین سینایک لب مات3 سانتیمتر1/030
MDF ارین سینایک لب براق3 سانتیمتر1/120
MDF ارین سینادو لب مات3 سانتیمتر1/170
MDF ارین سینادو لب براق3 سانتیمتر1/240
MDF ارین سینایک لب مات5 سانتیمتر1/310
MDF ارین سینایک لب براق5 سانتیمتر1/360
MDF ارین سینادو لب مات5 سانتیمتر1/420
MDF ارین سینادو لب براق5 سانتیمتر1/470
جیوان اهوازیک لب مات3 سانتیمتر850
جیوان اهوازیک لب براق3 سانتیمتر910
جیوان اهوازدو لب مات3 سانتیمتر880
جیوان اهوازدو لب براق3 سانتیمتر940
جیوان اهوازیک لب مات5 سانتیمتر930
جیوان اهوازیک لب براق5 سانتیمتر970
جیوان اهوازدو لب مات5 سانتیمتر960
جیوان اهوازدو لب براق5 سانتیمتر1030
اذر تاپسیک لب مات3 سانتیمتر940
اذر تاپسیک لب براق3 سانتیمتر1030
اذر تاپسدو لب مات3 سانتیمتر980
اذر تاپسدو لب براق3 سانتیمتر1070
اذر تاپسیک لب مات5 سانتیمتر1/080
اذر تاپسیک لب براق5 سانتیمتر1/150
اذر تاپسدو لب مات5 سانتیمتر1/100
اذر تاپسدو لب براق5 سانتیمتر1/170
راد وودیک لب مات ضد اب3 سانتیمتر1/090
راد وودیک لب براق ضد اب3 سانتیمتر1/140
راد ووددو لب مات ضد اب3 سانتیمتر1/110
راد ووددو لب براق ضد اب3 سانتیمتر1/130
راد وودیک لب مات ضد اب5 سانتیمتر1/180
راد وودیک لب براق ضد اب5 سانتیمتر1/230
راد ووددو لب مات ضد اب5 سانتیمتر1/200
راد ووددو لب براق ضد اب5 سانتیمتر1/250
اریانادو لب3 سانتیمتر
اریانادو لب5 سانتیمتر
تاپس ایرانیک لب3 سانتیمتر1/300
تاپس ایرانیک لب5 سانتیمتر1/480
تاپس ایراندو لب3 سانتیمتر1/330
تاپس ایراندو لب5 سانتیمتر1/530
صفحه پاک چوبیک لب مات3 سانتیمتر1/250
صفحه پاک چوبیک لب براق3 سانتیمتر1/290
صفحه پاک چوبدو لب مات3 سانتیمتر1/379
صفحه پاک چوبدو لب براق3 سانتیمتر1/427
صفحه پاک چوبیک لب مات5 سانتیمتر1/444
صفحه پاک چوبیک لب براق5 سانتیمتر1/453
صفحه پاک چوبدو لب مات5 سانتیمتر1/490
صفحه پاک چوبدو لب براق5 سانتیمتر1/666
pvc فومیزه3 میل244 / 122220
pvc فومیزه16 میل244 / 122810
25 میل بزرگوانوچای183/3662/200
25 میل کوچکوانوچای244 / 1221/000
MDF خام 16 میلارین سینا183/366800
MDF خام 16 میلوانوچای183/3661/080
MDF خام 16 میلایرانی280 / 122510
MDF خام 8 میل183/366520
MDF خام 8 میل280 / 122270
MDFخام 6 میل280 / 122230
نئوپانرفسنجان183/366470

دوشنبه بیستم اردیبهشت ماه 1400/02/20 جدول چهارم 4


انواع ملامینه

04
برند جدول 4نوعابعاد ورقهزار تومان
ام دی اف پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183730
ام دی اف پارسنئوپان ملامینه سفید صابونی366 / 183710
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183680
ام دی اف پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183640
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183660
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183690
شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 1831/000
شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/3661/020
شرکت پویانئوپان ملامینه سفید210/3661/0000
شرکت پویانئوپان ملامینه سفید براق366 / 183730
شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 183
شرکت اذرانملامینه سفید براق366 / 183770
شرکت نئوپان گلستانملامینه سفید برفی280/210750
شرکت نئوپان گلستانفانتزی366 / 183585
شرکت نئوپان گلستانملامینه رنگی280/210575
شرکت نئوپان گلستانسفید366 / 183560
شرکت نئوپان فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183740
شرکت نئوپان فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183720
شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183625
شرکت فومننئوپان ملامینه رنگی366 / 183635
شرکت نویننئوپان ملامینه سفید366 / 183730
شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183
شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183
شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183770
شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183750
شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183
نئوپان ارتاسفید366 / 183750
نئوپان ارتا رنگی366 / 183770
نئوپان بهمنسفید366 / 183620
نئوپان بهمن رنگی366 / 183640

 پنجشنبه اخرین روز کاری سال 1399/12/28 جدول اول

 انواع ورق ام دی اف

01
شرکت نوع ورق ابعاد ورق ام دی افهزار تومان
ایزوفاممعمولی366 / 1831/330
ایزوفامسینکرو366 / 1831/600
ایزوفامام باس بتن366 / 1831/430
ایزوفام گروه 1280 / 1221/130
ایزوفام گروه 2280 / 1221/190
ایزوفام گروه 3280 / 1221/250
پاک چوبسفید366 / 1831/220
پاک چوبرنگی366 / 1831/260
ارین سیناسفید366 / 183850
ارین سینارنگی366 / 183980
ارین سیناسفید فابریک366 / 183850
گلستانسفید366 / 183780
گلستانرنگی366 / 183850
گلستانسفید280 / 210800
گلستانرنگی280 / 210880
نقطهسفید366 / 183880
آساسفید366 / 183970
آسارنگی366 / 183980
ویسپانسفید366 / 183970
ویسپانرنگی366 / 1831/400
ویسپانرنگی پرایما280 / 1831/150
ویسپانرنگی کلاسیک280 / 1831/200
ویسپانرنگی کلاسیک + 9366 / 1831/400
سه میل خارجیسفید244 / 183210
سه میل ایرانیسفید پرینتی244 / 183140
سه میلبلاروس244 / 183160
طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 1831/100
یکروسفیدایرانی366 / 183
یکروسفیدوانوچای366 / 183
فومناتسفید366 / 183880
فومناترنگی366 / 183950
پدیدهرنگی366 / 183980
پدیدهصابونی366 / 183850
پدیدهبرفی366 / 183890
پانو مغز ارینسفید366 / 183900

 اسفند ماه – پنجشنبه 1399/12/28 جدول دوم 2

هایگلاس ها

02
برند جدول 2نوعابعاد ام دی افهزار تومان
ایزوفامگروه 1280 / 1221/130
ایزوفامگروه 2280 / 1221/190
ایزوفامگروه 3280 / 1221/250
ام دی اف فرامیدهایگلاس280 / 1221/080
ام دی اف فرامیدهایگلاس280/ 1831/500
دکو پنلهایگلاس280 / 1221/100
یلدیزگروه 1280 / 1221/240
یلدیزگروه 2280 / 1221/310
یلدیزگروه 3280 / 1221/380
AGTگروه 1280 / 1221/270
AGTگروه 2280 / 1221/360
AGTگروه 3280 / 1221/450
پاک چوبگروه 1280 / 1221/113
پاک چوبگروه 2280 / 1221/193
پاک چوبگروه 3280 / 1221/273
پاک چوبگروه 4280 / 1221/353
پاک چوبگروه 5280 / 1221/433
پانوتکگروه 1280 / 1221/120
پانوتکگروه 2280 / 1221/190
پانوتکگروه 3280 / 1221/260
پانوتکگروه 4280 / 1221/330
واریوگروه 1280 / 1221/140
واریوگروه 2280 / 1221/200
واریوگروه 3280 / 1221/260
اکو پنلهایگلاس280 / 122810
پدیدهسفید244 / 122650
پدیدهطرح دار244 / 122690
پدیدهاکلیلی244 / 122780
پدیدهاینوکس244 / 122790

اسفند ماه – پنجشنبه 1399/12/28 جدول سوم 3


صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

03
برند جدول 3نوعابعادهزار تومان
MDF درخت سبزیک لب مات3 سانتیمتر1/450
MDF درخت سبزیک لب براق3 سانتیمتر1/590
MDF درخت سبزدو لب مات3 سانتیمتر1/500
MDF درخت سبزدو لب براق3 سانتیمتر1/640
MDF درخت سبزیک لب مات5 سانتیمتر1/650
MDF درخت سبزیک لب براق5 سانتیمتر1/790
MDF درخت سبزدو لب مات5 سانتیمتر1/700
MDF درخت سبزدو لب براق5 سانتیمتر1/840
MDF اسیا چوبیک لب مات3 سانتیمتر1/170
MDF اسیا چوبیک لب براق3 سانتیمتر1/320
MDF اسیا چوبدو لب مات3 سانتیمتر1/200
MDF اسیا چوبدو لب براق3 سانتیمتر1/350
MDF اسیا چوبیک لب مات5 سانتیمتر1/380
MDF اسیا چوبیک لب براق5 سانتیمتر1/550
MDF اسیا چوبدو لب مات5 سانتیمتر1/430
MDF اسیا چوبدو لب براق5 سانتیمتر1/600
MDF ارین سینایک لب مات3 سانتیمتر1/080
MDF ارین سینایک لب براق3 سانتیمتر1/140
MDF ارین سینادو لب مات3 سانتیمتر1/200
MDF ارین سینادو لب براق3 سانتیمتر1/260
MDF ارین سینایک لب مات5 سانتیمتر1/320
MDF ارین سینایک لب براق5 سانتیمتر1/380
MDF ارین سینادو لب مات5 سانتیمتر1/440
MDF ارین سینادو لب براق5 سانتیمتر1/500
جیوان اهوازیک لب مات3 سانتیمتر820
جیوان اهوازیک لب براق3 سانتیمتر880
جیوان اهوازدو لب مات3 سانتیمتر840
جیوان اهوازدو لب براق3 سانتیمتر900
جیوان اهوازیک لب مات5 سانتیمتر920
جیوان اهوازیک لب براق5 سانتیمتر
جیوان اهوازدو لب مات5 سانتیمتر940
جیوان اهوازدو لب براق5 سانتیمتر
اذر تاپسیک لب مات3 سانتیمتر900
اذر تاپسیک لب براق3 سانتیمتر950
اذر تاپسدو لب مات3 سانتیمتر920
اذر تاپسدو لب براق3 سانتیمتر970
اذر تاپسیک لب مات5 سانتیمتر1/050
اذر تاپسیک لب براق5 سانتیمتر1/090
اذر تاپسدو لب مات5 سانتیمتر1/070
اذر تاپسدو لب براق5 سانتیمتر1/110
راد وودیک لب مات ضد اب3 سانتیمتر1/050
راد وودیک لب براق ضد اب3 سانتیمتر1/110
راد ووددو لب مات ضد اب3 سانتیمتر1/070
راد ووددو لب براق ضد اب3 سانتیمتر1/130
راد وودیک لب مات ضد اب5 سانتیمتر1/210
راد وودیک لب براق ضد اب5 سانتیمتر1/260
راد ووددو لب مات ضد اب5 سانتیمتر1/270
راد ووددو لب براق ضد اب5 سانتیمتر1/320
اریانادو لب3 سانتیمتر
اریانادو لب5 سانتیمتر
تاپس ایرانیک لب3 سانتیمتر1/300
تاپس ایرانیک لب5 سانتیمتر1/480
تاپس ایراندو لب3 سانتیمتر1/330
تاپس ایراندو لب5 سانتیمتر1/530
صفحه پاک چوبیک لب مات3 سانتیمتر1/164
صفحه پاک چوبیک لب براق3 سانتیمتر1/195
صفحه پاک چوبدو لب مات3 سانتیمتر1/270
صفحه پاک چوبدو لب براق3 سانتیمتر1/321
صفحه پاک چوبیک لب مات5 سانتیمتر1/244
صفحه پاک چوبیک لب براق5 سانتیمتر1/380
صفحه پاک چوبدو لب مات5 سانتیمتر1/346
صفحه پاک چوبدو لب براق5 سانتیمتر1/543
pvc فومیزه3 میل244 / 122200
pvc فومیزه16 میل244 / 122780
25 میل بزرگوانوچای183/3662/100
25 میل کوچکوانوچای244 / 122850
MDF خام 16 میلارین سینا183/366750
MDF خام 16 میلوانوچای183/3661/050
MDF خام 16 میلایرانی280 / 122450
MDF خام 8 میل183/366520
MDF خام 8 میل280 / 122270
MDFخام 6 میل280 / 122230
نئوپانرفسنجان183/366410

 اسفند ماه – پنجشنبه 1399/12/28 جدول چهارم 4


انواع ملامینه

04
برند جدول 4نوعابعاد ورقهزار تومان
ام دی اف پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183650
ام دی اف پارسنئوپان ملامینه سفید366 / 183630
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183670
ام دی اف پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183670
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183670
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183670
شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 183
شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/366960
شرکت پویانئوپان ملامینه سفید210/366940
شرکت پویانئوپان ملامینه سفید براق366 / 183630
شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 183
شرکت اذرانملامینه سفید براق366 / 183650
شرکت نئوپان گلستانملامینه سفید280/210590
شرکت نئوپان گلستانفانتزی366 / 183610
شرکت نئوپان گلستانملامینه رنگی280/210610
شرکت نئوپان گلستانسفید366 / 183660
شرکت نئوپان فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183660
شرکت نئوپان فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183640
شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183615
شرکت فومننئوپان ملامینه رنگی366 / 183645
شرکت نوین شرقنئوپان ملامینه سفید366 / 183
شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183
شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183
شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183650
شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183780
شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183
نئوپان ارتاسفید366 / 183680
نئوپان ارتا رنگی366 / 183700
نئوپان بهمنسفید366 / 183650
نئوپان بهمن رنگی366 / 183670
قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

نکته قابل توجه:

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.
همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید.


 پنجشنبه یازدهم بهمن ماه 1399/11/09 جدول اول

 انواع ورق ام دی اف

01
شرکت نوع ورق ابعاد ورق ام دی افهزار تومان
ایزوفاممعمولی366 / 183کاهش1/330
ایزوفامسینکرو366 / 183کاهش1/600
ایزوفامام باس بتن366 / 183کاهش1/430
ایزوفام گروه 1280 / 1221/250
ایزوفام گروه 2280 / 1221/300
ایزوفام گروه 3280 / 1221/350
پاک چوبسفید366 / 1831/200
پاک چوبرنگی366 / 1831/240
ارین سیناسفید366 / 183کاهش890
ارین سینارنگی366 / 183=1/060
ارین سیناسفید فابریک366 / 183=890
گلستانسفید366 / 183=940
گلستانرنگی366 / 183=1020
گلستانسفید280 / 210850
گلستانرنگی280 / 210950
نقطهسفید366 / 183کاهش880
آساسفید366 / 183کاهش980
آسارنگی366 / 183کاهش1/000
ویسپانسفید366 / 183کاهش1/100
ویسپانرنگی366 / 183کاهش1/300
ویسپانرنگی پرایما280 / 1831/200
ویسپانرنگی کلاسیک280 / 1831/250
ویسپانرنگی کلاسیک + 9366 / 1831/450
سه میل خارجیسفید244 / 183=210
سه میل ایرانیسفید پرینتی244 / 183=140
سه میلبلاروس244 / 183160
طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 183=1/050
یکروسفیدایرانی366 / 183=
یکروسفیدوانوچای366 / 183=
فومناتسفید366 / 183کاهش900
فومناترنگی366 / 183کاهش1/000
پدیدهرنگی366 / 183995
پدیدهصابونی366 / 183895
پدیدهبرفی366 / 183950
پانو مغز ارینسفید366 / 183920
قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

قیمت ام دی اف بازار تهران 


 جدول شماره:2 بهمن ماه – پنجشنبه 1399/11/09

هایگلاس ها

02
برند جدول 2نوعابعاد ام دی افهزار تومان
ایزوفامگروه 1280 / 1221/250
ایزوفامگروه 2280 / 1221/300
ایزوفامگروه 3280 / 1221/350
ام دی اف فرامیدهایگلاس280 / 122کاهش1/120
ام دی اف فرامیدهایگلاس280/ 183کاهش1/580
دکو پنلهایگلاس280 / 122کاهش1/150
یلدیزگروه 1280 / 122کاهش1/110
یلدیزگروه 2280 / 1221/175
یلدیزگروه 3280 / 1221/240
AGTگروه 1280 / 122کاهش1/270
AGTگروه 2280 / 122کاهش1/360
AGTگروه 3280 / 122کاهش1/450
پاک چوبگروه 1280 / 1221/074
پاک چوبگروه 2280 / 1221/145
پاک چوبگروه 3280 / 1221/213
پاک چوبگروه 4280 / 1221/287
پاک چوبگروه 5280 / 1221/587
پانوتکگروه 1280 / 122=1/150
پانوتکگروه 2280 / 122=1/220
پانوتکگروه 3280 / 122=1/290
پانوتکگروه 4280 / 122=1/360
واریوگروه 1280 / 1221/170
واریوگروه 2280 / 1221/230
واریوگروه 3280 / 1221/290
اکو پنلهایگلاس280 / 122کاهش760
پدیدهسفید244 / 122690
پدیدهطرح دار244 / 122730
پدیدهاکلیلی244 / 122810
پدیدهاینوک244 / 122830
قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه

قیمت ام دی اف بازار تهران 


 جدول شماره:3 بهمن ماه – پنجشنبه 1399/11/09

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

03
برند جدول 3نوعابعادهزار تومان
MDF درخت سبزیک لب مات3 سانتیمتر1/600
MDF درخت سبزیک لب براق3 سانتیمتر1/640
MDF درخت سبزدو لب مات3 سانتیمتر1/690
MDF درخت سبزدو لب براق3 سانتیمتر1/730
MDF درخت سبزیک لب مات5 سانتیمتر1/700
MDF درخت سبزیک لب براق5 سانتیمتر1/740
MDF درخت سبزدو لب مات5 سانتیمتر1/790
MDF درخت سبزدو لب براق5 سانتیمتر1/830
MDF اسیا چوبیک لب مات3 سانتیمتر=970
MDF اسیا چوبیک لب براق3 سانتیمتر=1/020
MDF اسیا چوبدو لب مات3 سانتیمتر=1/000
MDF اسیا چوبدو لب براق3 سانتیمتر=1/050
MDF اسیا چوبیک لب مات5 سانتیمتر1/140
MDF اسیا چوبیک لب براق5 سانتیمتر1/180
MDF اسیا چوبدو لب مات5 سانتیمتر1/470
MDF اسیا چوبدو لب براق5 سانتیمتر1/620
MDF ارین سینایک لب مات3 سانتیمتر1/020
MDF ارین سینایک لب براق3 سانتیمتر1/080
MDF ارین سینادو لب مات3 سانتیمتر1/040
MDF ارین سینادو لب براق3 سانتیمتر1/100
MDF ارین سینایک لب مات5 سانتیمتر1/220
MDF ارین سینایک لب براق5 سانتیمتر1/280
MDF ارین سینادو لب مات5 سانتیمتر1/270
MDF ارین سینادو لب براق5 سانتیمتر1/330
جیوان اهوازیک لب مات3 سانتیمتر880
جیوان اهوازیک لب براق3 سانتیمتر940
جیوان اهوازدو لب مات3 سانتیمتر900
جیوان اهوازدو لب براق3 سانتیمتر960
جیوان اهوازیک لب مات5 سانتیمتر1/090
جیوان اهوازیک لب براق5 سانتیمتر1/150
جیوان اهوازدو لب مات5 سانتیمتر1/120
جیوان اهوازدو لب براق5 سانتیمتر1/80
اذر تاپسیک لب مات3 سانتیمتر970
اذر تاپسیک لب براق3 سانتیمتر1/030
اذر تاپسدو لب مات3 سانتیمتر990
اذر تاپسدو لب براق3 سانتیمتر1/50
اذر تاپسیک لب مات5 سانتیمتر1/170
اذر تاپسیک لب براق5 سانتیمتر1/220
اذر تاپسدو لب مات5 سانتیمتر1/190
اذر تاپسدو لب براق5 سانتیمتر1/240
راد وودیک لب مات3 سانتیمتر1/140
راد وودیک لب براق3 سانتیمتر1/160
راد ووددو لب مات3 سانتیمتر1/180
راد ووددو لب براق3 سانتیمتر1/220
راد وودیک لب مات5 سانتیمتر1/320
راد وودیک لب براق5 سانتیمتر1/380
راد ووددو لب مات5 سانتیمتر1/370
راد ووددو لب براق5 سانتیمتر1/430
اریانادو لب3 سانتیمتر
اریانادو لب5 سانتیمتر
تاپس ایرانیک لب3 سانتیمترکاهش1/300
تاپس ایرانیک لب5 سانتیمترکاهش1/480
تاپس ایراندو لب3 سانتیمترکاهش1/330
تاپس ایراندو لب5 سانتیمترکاهش1/530
pvc فومیزه3 میل244 / 122کاهش180
pvc فومیزه16 میل244 / 122کاهش750
25 میل بزرگوانوچای183/366=2/200
25 میل کوچکوانوچای244 / 122=900
MDF خام 16 میلارین سینا183/366=770
MDF خام 16 میلوانوچای183/366=1/080
MDF خام 16 میلایرانی280 / 122=470
MDF خام 8 میل183/366=540
MDF خام 8 میل280 / 122=260
MDFخام 6 میل280 / 122=220
نئوپانرفسنجان183/366=380

قیمت ام دی اف بازار تهران 


 جدول شماره:4 بهمن ماه – پنجشنبه 1399/11/09

انواع ملامینه

04
برند جدول 4نوعابعاد ورقهزار تومان
ام دی اف پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش620
ام دی اف پارسنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش590
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183=670
ام دی اف پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183=650
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183=650
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183=650
شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 183
شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/366960
شرکت پویانئوپان ملامینه سفید210/366940
شرکت پویانئوپان ملامینه سفید براق366 / 183630
شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 183
شرکت اذرانملامینه سفید براق366 / 183630
شرکت نئوپان گلستانملامینه سفید280/210570
شرکت نئوپان گلستانفانتزی366 / 183580
شرکت نئوپان گلستانملامینه رنگی280/210580
شرکت نئوپان گلستانسفید366 / 183640
شرکت نئوپان فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش670
شرکت نئوپان فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش650
شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183
شرکت فومننئوپان ملامینه رنگی366 / 183
شرکت نوین شرقنئوپان ملامینه سفید366 / 183
شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183
شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183
شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183620
شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183650
شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183
نئوپان ارتاسفید366 / 183650
نئوپان ارتا رنگی366 / 183670
نئوپان بهمنسفید366 / 183650
نئوپان بهمن رنگی366 / 183670


قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

نکته قابل توجه:

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.
همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید.

قیمت ام دی اف بازار تهران 


 لیست جداول دی ماه – شنبه 1399/10/20

 انواع ورق ام دی اف

01
شرکت نوع ورق ابعاد ورق ام دی افهزار تومان
ایزوفاممعمولی366 / 183=1/450
ایزوفامسینکرو366 / 183کاهش1/700
ایزوفامام باس بتن366 / 183=1/550
ایزوفام گروه 1280 / 122کاهش1/150
ایزوفام گروه 2280 / 122کاهش1/210
ایزوفام گروه 3280 / 122کاهش1/270
پاک چوبسفید366 / 183کاهش1/170
پاک چوبرنگی366 / 183کاهش1/218
ارین سیناسفید366 / 183کاهش960
ارین سینارنگی366 / 183=1/100
گلستانرنگی366 / 183=880
گلستانسفید366 / 183=850
گلستانسفید280 / 210=
نقطهسفید366 / 183کاهش1/150
آساسفید366 / 183کاهش950
آسارنگی366 / 183کاهش1/030
ویسپانسفید366 / 183کاهش1/250
ویسپانرنگی366 / 183کاهش1/300
سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210
سه میل خارجیسفید244 / 183=210
سه میل ایرانیسفید پرینتی244 / 183=140
سه میلسفید244 / 210
طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 183=
یکروسفیدایرانی366 / 183=
یکروسفیدوانوچای366 / 183=
فومناتسفید366 / 183کاهش950
فومناترنگی366 / 183کاهش1/050

قیمت ام دی اف بازار تهران 


 جدول شماره:2 دی ماه – شنبه 1399/10/20

هایگلاس ها

02
برند جدول 2نوعابعاد ام دی افهزار تومان
ام دی اف فرامیدهایگلاس280 / 122کاهش1/130
ام دی اف فرامیدهایگلاس280/ 183کاهش1/600
دکو پنلهایگلاس280 / 122کاهش1/170
یلدیزهایگلاس280 / 122کاهش1/170 تا
1/300
AGT گروه یکهایگلاس280 / 122کاهش1/300
AGT گروه دوهایگلاسکاهش1/390
AGT گروه سههایگلاسکاهش1/480
پاک چوب گروه ۱هایگلاس280 / 122کاهش1/074
پاک چوب گروه ۲هایگلاس280 / 122کاهش1/145
پاک چوب گروه ۳هایگلاس280 / 122کاهش1/213
پاک چوب گروه ۴هایگلاس280 / 122کاهش1/287
پاک چوب گروه ۵هایگلاس280 / 122کاهش1/587
پانوتک گروه یکهایگلاس280 / 122=
پانوتک گروه دوهایگلاس280 / 122=
پانوتک گروه سههایگلاس280 / 122=
پانوتک گروه چهارهایگلاس280 / 122=
واریو گروه یکهایگلاس280 / 122کاهش1/170
واریو گروه دوهایگلاس280 / 122کاهش1/230
واریو گروه سههایگلاس280 / 122کاهش1/290
اکو پنلهایگلاس280 / 122کاهش860 تا
950
قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

قیمت ام دی اف بازار تهران 


 جدول شماره:3 دی ماه – شنبه 1399/10/20

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

03
برند جدول 3نوعابعادهزار تومان
MDF درخت سبزیک لب3 سانتیمترکاهش
MDF درخت سبزدو لب3 سانتیمترکاهش
MDF درخت سبزیک لب5 سانتیمترکاهش
MDF درخت سبزدو لب5 سانتیمترکاهش
MDF اسیا چوبیک لب3 سانتیمتر=
MDF اسیا چوبیک لب5 سانتیمتر=
MDF اسیا چوبدو لب3 سانتیمتر=
MDF اسیا چوبدو لب5 سانتیمتر=
MDF ارین سینایک لب3 سانتیمترکاهش
MDF ارین سینایک لب5 سانتیمترکاهش
MDF ارین سینادو لب3 سانتیمترکاهش
MDF ارین سینادو لب5 سانتیمترکاهش
جیوان اهوازدو لب3 سانتیمترکاهش
جیوان اهوازدو لب5 سانتیمتر
جیوان اهوازیک لب3 سانتیمترکاهش
جیوان اهوازیک لب5 سانتیمتر
اریانادو لب3 سانتیمترکاهش1/160
اریانادو لب5 سانتیمترکاهش1/360
تاپس ایرانیک لب3 سانتیمترکاهش1/300
تاپس ایرانیک لب5 سانتیمترکاهش1/480
تاپس ایراندو لب3 سانتیمترکاهش1/330
تاپس ایراندو لب5 سانتیمترکاهش1/530
pvc فومیزه3 میل244 / 122کاهش200
pvc فومیزه16 میل244 / 122کاهش780
25 میل بزرگوانوچای183/366=2/300
25 میل کوچکوانوچای244 / 122=1/000
MDF خام 16 میلارین سینا183/366=780
MDF خام 16 میلوانوچای183/366=1/150
MDF خام 16 میلایرانی280 / 122=500
MDF خام 8 میل183/366=560
MDF خام 8 میل280 / 122=280
MDF خام 6 میل280 / 122=220
نئوپانرفسنجان183/366=400

قیمت ام دی اف بازار تهران 


 جدول شماره:4 دی ماه – شنبه 1399/10/20

انواع ملامینه

04
برند جدول 4نوعابعاد ورقهزار تومان
ام دی اف پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش630
ام دی اف پارسنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش600
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183=680
ام دی اف پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183=660
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183=660
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183=660
شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش
شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/366
شرکت پویانئوپان ملامینه سفید210/366
شرکت پویانئوپان ملامینه سفید366 / 183740
شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 183750
شرکت اذرانملامینه سفید و رنگی366 / 183=750
شرکت گلستانملامینه سفید و رنگی280/210کاهش550
شرکت گلستانفانتزی366 / 183کاهش600
شرکت گلستانملامینه سفید و رنگی366 / 183
شرکت فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش680
شرکت فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش665
شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش
شرکت فومننئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش
شرکت نوین شرقنئوپان ملامینه سفید366 / 183
شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183
شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183
شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش
شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش
شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183=
نئوپان ملامینهسفید و رنگی366 / 183کاهش
قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

نکته قابل توجه:

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.
همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید.

قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، یراق الات کابینت ، ابعاد ورق ام دی اف


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 لیست جداول دی ماه – دوشنبه 1399/10/01

 انواع ورق ام دی اف

01
ردیفشرکت نوع ورق ابعاد ورق ام دی افهزار تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183=1/450
2ایزوفامسینکرو366 / 183=1/750
3ایزوفامام باس بتن366 / 183=1/550
4ایزوفام گروه 1280 / 122=1/200
5ایزوفام گروه 2280 / 122=1/260
6ایزوفام گروه 3280 / 122=1/320
7پاک چوبسفید366 / 183=1/338
8پاک چوبرنگی366 / 183=1/385
9ارین سیناسفید366 / 183=980
10ارین سینارنگی366 / 183=1/100
11گلستانرنگی366 / 183=1/100
12گلستانسفید366 / 183=1/000
13گلستانسفید280 / 210=
14نقطهسفید366 / 183کاهش1/200
15آساسفید366 / 183کاهش970
16آسارنگی366 / 183کاهش1/050
17ویسپانسفید366 / 183=1/350
18ویسپانرنگی366 / 183=1/400
19سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210
20سه میل خارجیسفید244 / 183کاهش175
21سه میل ایرانیسفید پرینتی244 / 183کاهش140
22سه میلسفید244 / 210
23طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 183=1/400
24 یکروسفیدایرانی366 / 183کاهش920
25یکروسفیدوانوچای366 / 183کاهش1/150
26فومناتسفید366 / 183=1/050
27فومناترنگی366 / 183کاهش1/100

قیمت ام دی اف بازار تهران 


 جدول شماره:2 دی ماه – دوشنبه 1399/10/01

هایگلاس ها

02
ردیف برند جدول 2نوعابعاد ام دی افهزار تومان
1ام دی اف فرامیدهایگلاس280 / 122=1/150
2ام دی اف فرامیدهایگلاس280/ 183=1/640
3دکو پنلهایگلاس280 / 122=1/220
4یلدیزهایگلاس280 / 122=1/200 تا
1/330
5AGT گروه یکهایگلاس280 / 122کاهش1/320
6AGT گروه دوهایگلاسکاهش1/410
7AGT گروه سههایگلاسکاهش1/500
8پاک چوب گروه ۱هایگلاس280 / 122=1/311
9پاک چوب گروه ۲هایگلاس280 / 122=1/399
10پاک چوب گروه ۳هایگلاس280 / 122=1/482
11پاک چوب گروه ۴هایگلاس280 / 122=1/572
12پاک چوب گروه ۵هایگلاس280 / 122=1/932
13پانوتک گروه یکهایگلاس280 / 122=1/200
14پانوتک گروه دوهایگلاس280 / 122=1/260
14پانوتک گروه سههایگلاس280 / 122=1/320
15پانوتک گروه چهارهایگلاس280 / 122=1/340
16واریو گروه یکهایگلاس280 / 122=1/200
17واریو گروه دوهایگلاس280 / 122=1/260
18واریو گروه سههایگلاس280 / 122=1/320
19اکو پنلهایگلاس280 / 122=890 تا
970

قیمت ام دی اف بازار تهران 


 جدول شماره:3 دی ماه – دوشنبه 1399/10/01

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

03
ردیف برند جدول 3نوعابعادهزار تومان
1ام دی اف درخت سبزیک لب3 سانتیمترکاهش1/750
2ام دی اف درخت سبزدو لب3 سانتیمترکاهش1/780
3ام دی اف درخت سبزیک لب5 سانتیمترکاهش1/960
4ام دی اف درخت سبزدو لب5 سانتیمترکاهش2/000
5ام دی اف اسیا چوبیک لب3 سانتیمتر=1/450
6ام دی اف اسیا چوبیک لب5 سانتیمتر=1/670
7ام دی اف اسیا چوبدو لب3 سانتیمتر=1/470
8ام دی اف اسیا چوبدو لب5 سانتیمتر=1/690
9ام دی اف ارین سینایک لب3 سانتیمترکاهش1/120
10ام دی اف ارین سینایک لب5 سانتیمترکاهش1/320
11ام دی اف ارین سینادو لب3 سانتیمترکاهش1/150
12ام دی اف ارین سینادو لب5 سانتیمترکاهش1/320
13جیوان اهوازدو لب3 سانتیمترکاهش1/070
14جیوان اهوازدو لب5 سانتیمتر
15جیوان اهوازیک لب3 سانتیمترکاهش1/000
16جیوان اهوازیک لب5 سانتیمتر
17اریانادو لب3 سانتیمترکاهش1/160
18اریانادو لب5 سانتیمترکاهش1/360
19تاپس ایرانیک لب3 سانتیمترکاهش1/300
20تاپس ایرانیک لب5 سانتیمترکاهش1/480
21تاپس ایراندو لب3 سانتیمترکاهش1/330
22تاپس ایراندو لب5 سانتیمترکاهش1/530
23pvc فومیزه3 میل244 / 122کاهش200
24pvc فومیزه16 میل244 / 122کاهش780
2525 میل بزرگوانوچای183/366=2/300
2625 میل کوچکوانوچای244 / 122=1/000
27خام 16 میلارین سینا183/366=780
28خام 16 میلوانوچای183/366=1/150
29خام 16 میلایرانی280 / 122=500
30خام 8 میل183/366=560
31خام 8 میل280 / 122=280
32خام 6 میل280 / 122=220
33نئوپانرفسنجان183/366=400

قیمت ام دی اف بازار تهران 


 جدول شماره:4 دی ماه – دوشنبه 1399/10/01

انواع ملامینه

04
ردیف برند جدول 4نوعابعاد ورقهزار تومان
1ام دی اف پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش680
2ام دی اف پارسنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش660
3ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش640
4ام دی اف پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183کاهش610
5ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183کاهش630
6ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183کاهش630
7شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش650
8شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/366
9شرکت پویانئوپان ملامینه سفید210/366
10شرکت پویانئوپان ملامینه سفید366 / 183740
11شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 183750
12شرکت اذرانملامینه سفید و رنگی366 / 183=750
13ام دی اف گلستانملامینه سفید و رنگی280/210کاهش610
14ام دی اف گلستانفانتزی366 / 183کاهش620
15ام دی اف گلستانملامینه سفید و رنگی366 / 183730
16ام دی اف فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش700
17ام دی اف فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش700
18ام دی اف فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش710
19ام دی اف فومننئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش730
20شرکت نوین شرقنئوپان ملامینه سفید366 / 183
21شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183
22شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183
23شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش770
24شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش770
25شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183=750
26نئوپان ملامینهسفید و رنگی366 / 183کاهش670

نکته قابل توجه:

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.
همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید.

قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، یراق الات کابینت ، ابعاد ورق ام دی اف


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 لیست جداول اذر ماه – یکشنبه 1399/09/23

 انواع ورق ام دی اف

01
ردیفشرکت نوع ورق ابعاد ورق ام دی افهزار تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183=1/450
2ایزوفامسینکرو366 / 183=1/750
3ایزوفامام باس بتن366 / 183=1/550
4ایزوفام گروه 1280 / 122=1/200
5ایزوفام گروه 2280 / 122=1/260
6ایزوفام گروه 3280 / 122=1/320
7پاک چوبسفید366 / 183=1/338
8پاک چوبرنگی366 / 183=1/385
9ارین سیناسفید366 / 183=980
10ارین سینارنگی366 / 183=1/100
11گلستانرنگی366 / 183=1/580
12گلستانسفید366 / 183=1/550
13گلستانسفید280 / 210=
14نقطهرنگی366 / 183کاهش1/300
15آساسفید366 / 183=1/000
16آسارنگی366 / 183=1/100
17رینو ، ویسپانسفید366 / 183کاهش1/350
18رینو ، ویسپانرنگی366 / 183کاهش1/400
19سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210
20سه میل خارجیسفید244 / 183=220
21سه میل ایرانیسفید پرینتی244 / 183=190
22سه میلسفید244 / 210
23طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 183=1/400
24 یکروسفیدایرانی366 / 183کاهش940
25یکروسفیدوانوچای366 / 183کاهش1/200
26فومناتسفید366 / 183کاهش1/000
27فومناترنگی366 / 183کاهش1/150

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:2 اذر ماه – یکشنبه 1399/09/23

هایگلاس ها

02
ردیف برند جدول 2نوعابعاد ام دی افهزار تومان
1ام دی اف فرامیدهایگلاس280 / 122=1/150
2ام دی اف فرامیدهایگلاس280/ 183=1/640
3دکو پنلهایگلاس280 / 122=1/240
4یلدیزهایگلاس280 / 122=1/200 تا
1/330
5AGT گروه یکهایگلاس280 / 122=1/350
6AGT گروه دوهایگلاس=1/440
7AGT گروه سههایگلاس=1/530
8پاک چوب گروه ۱هایگلاس280 / 122=1/311
9پاک چوب گروه ۲هایگلاس280 / 122=1/399
10پاک چوب گروه ۳هایگلاس280 / 122=1/482
11پاک چوب گروه ۴هایگلاس280 / 122=1/572
12پاک چوب گروه ۵هایگلاس280 / 122=1/932
13پانوتک گروه یکهایگلاس280 / 122=1/200
14پانوتک گروه دوهایگلاس280 / 122=1/260
14پانوتک گروه سههایگلاس280 / 122=1/320
15پانوتک گروه چهارهایگلاس280 / 122=1/340
16واریو گروه یکهایگلاس280 / 122کاهش1/200
17واریو گروه دوهایگلاس280 / 122کاهش1/260
18واریو گروه سههایگلاس280 / 122کاهش1/320
19اکو پنلهایگلاس280 / 122کاهش890 تا
970
قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه

یراق الات کابینت ، شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید. همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:3 اذر ماه – یکشنبه 1399/09/23

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

03
ردیف برند جدول 3نوعابعادهزار تومان
1شرکت درخت سبزیک لب3 سانتیمتر=1/920
2شرکت درخت سبزدو لب3 سانتیمتر=1/950
3شرکت درخت سبزیک لب5 سانتیمتر=2/070
4شرکت درخت سبزدو لب5 سانتیمتر=2/140
5شرکت اسیا چوبیک لب3 سانتیمتر=1/450
6شرکت اسیا چوبیک لب5 سانتیمتر=1/670
7شرکت اسیا چوبدو لب3 سانتیمتر=1/470
8شرکت اسیا چوبدو لب5 سانتیمتر=1/690
9ام دی اف ارین سینایک لب3 سانتیمتر=1/220
10ام دی اف ارین سینایک لب5 سانتیمتر=1/420
11ام دی اف ارین سینادو لب3 سانتیمتر=1/240
12ام دی اف ارین سینادو لب5 سانتیمتر=1/440
13جیوان اهوازدو لب3 سانتیمتر=1/120
14جیوان اهوازدو لب5 سانتیمتر
15جیوان اهوازیک لب3 سانتیمتر=1/100
16جیوان اهوازیک لب5 سانتیمتر
17اریانادو لب3 سانتیمتر=1/200
18اریانادو لب5 سانتیمتر=1/400
19تاپس ایرانیک لب3 سانتیمتر=1/400
20تاپس ایرانیک لب5 سانتیمتر=1/580
21تاپس ایراندو لب3 سانتیمتر=1/430
22تاپس ایراندو لب5 سانتیمتر=1/630
23pvc فومیزه3 میل244 / 122کاهش200
24pvc فومیزه16 میل244 / 122=800
2525 میل بزرگوانوچای183/366=2/300
2625 میل کوچکوانوچای244 / 122کاهش1/000
27خام 16 میلارین سینا183/366=780
28خام 16 میلوانوچای183/366کاهش1/100
29خام 16 میلایرانی280 / 122=500
30خام 8 میل183/366=560
31خام 8 میل280 / 122=280
32خام 6 میل280 / 122=220
33نئوپانرفسنجان183/366=400

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:4 اذر ماه – یکشنبه 1399/09/23

انواع ملامینه

04
ردیف برند جدول 4نوعابعاد ورقهزار تومان
1شرکت پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183=720
2شرکت پارسنئوپان ملامینه سفید366 / 183=740
3شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183=720
4شرکت پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183=680
5شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183=700
6شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183=680
7شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 183=700
8شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/366=1/050
9شرکت پویانئوپان ملامینه سفید210/366=1/030
10شرکت پویانئوپان ملامینه سفید366 / 183
11شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 183
12شرکت اذرانملامینه سفید و رنگی366 / 183=750
13شرکت گلستانملامینه سفید و رنگی280/210=630
14شرکت گلستانفانتزی366 / 183=640
15شرکت فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183=740
16شرکت فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183=740
17شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183=750
18شرکت فومننئوپان ملامینه رنگی366 / 183=750
19شرکت نوین شرقنئوپان ملامینه سفید366 / 183
20شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183
21شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183
22شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183=780
23شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183=800
24شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183=750
25نئوپان ملامینهسفید و رنگی366 / 183کاهش700
قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت
قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه

نکته قابل توجه :

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 لیست جداول اذر ماه – دوشنبه 1399/09/10

 انواع ورق ام دی اف

01
ردیفشرکت نوع ورق ابعاد ورق ام دی افهزار تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183کاهش1/450
2ایزوفامسینکرو366 / 183کاهش1/750
3ایزوفامام باس بتن366 / 183کاهش1/550
4ایزوفام گروه 1280 / 122کاهش1/200
5ایزوفام گروه 2280 / 122کاهش1/260
6ایزوفام گروه 3280 / 122کاهش1/320
7پاک چوبسفید366 / 183=1/338
8پاک چوبرنگی366 / 183=1/385
9ارین سیناسفید366 / 183کاهش980
10ارین سینارنگی366 / 183کاهش1/100
11گلستانرنگی366 / 183=1/580
12گلستانسفید366 / 183=1/550
13گلستانسفید280 / 210=
14نقطهرنگی366 / 183کاهش1/400
15آساسفید366 / 183کاهش1/000
16آسارنگی366 / 183کاهش1/100
17رینو ، ویسپانسفید366 / 183کاهش1/500
18رینو ، ویسپانرنگی366 / 183=1/550
19سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210
20سه میل خارجیسفید244 / 183=220
21سه میل ایرانیسفید پرینتی244 / 183=205
22سه میلسفید244 / 210
23طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 183کاهش1/400
24 یکروسفیدایرانی366 / 183کاهش950
25یکروسفیدوانوچای366 / 183کاهش1/300
26فومناتسفید366 / 183=1/100
27فومناترنگی366 / 183=1/200
قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:2 اذر ماه – دوشنبه 1399/09/10

هایگلاس ها

02
ردیف برند جدول 2نوعابعاد ام دی افهزار تومان
1شرکت فرامیدهایگلاس280 / 122کاهش1/100
2شرکت فرامیدهایگلاس280/ 183کاهش1/600
3دکو پنلهایگلاس280 / 122کاهش1/200
4یلدیزهایگلاس280 / 122=1/200 تا
1/330
5AGT گروه یکهایگلاس280 / 122=1/350
6AGT گروه دوهایگلاس=1/440
7AGT گروه سههایگلاسکاهش1/530
8پاک چوب گروه ۱هایگلاس280 / 122=1/311
9پاک چوب گروه ۲هایگلاس280 / 122کاهش1/399
10پاک چوب گروه ۳هایگلاس280 / 122کاهش1/482
11پاک چوب گروه ۴هایگلاس280 / 122کاهش1/572
12پاک چوب گروه ۵هایگلاس280 / 122افزایش1/932
13پانوتک گروه یکهایگلاس280 / 122کاهش1/200
14پانوتک گروه دوهایگلاس280 / 122کاهش1/260
14پانوتک گروه سههایگلاس280 / 122کاهش1/320
15پانوتک گروه چهارهایگلاس280 / 122کاهش1/340
16واریو گروه یکهایگلاس280 / 122=1/250
17واریو گروه دوهایگلاس280 / 122=1/320
18واریو گروه سههایگلاس280 / 122=1/390
19اکو پنلهایگلاس280 / 122=950 تا
985

یراق الات کابینت ، شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید. همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:3 اذر ماه – دوشنبه 1399/09/10

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

03
ردیف برند جدول 3نوعابعادهزار تومان
1شرکت درخت سبزیک لب3 سانتیمتر=1/920
2شرکت درخت سبزدو لب3 سانتیمتر=1/950
3شرکت درخت سبزیک لب5 سانتیمترکاهش2/070
4شرکت درخت سبزدو لب5 سانتیمترکاهش2/140
5شرکت اسیا چوبیک لب3 سانتیمتر=1/450
6شرکت اسیا چوبیک لب5 سانتیمتر=1/670
7شرکت اسیا چوبدو لب3 سانتیمترکاهش1/470
8شرکت اسیا چوبدو لب5 سانتیمترکاهش1/690
9شرکت ارین سینایک لب3 سانتیمترکاهش1/220
10شرکت ارین سینایک لب5 سانتیمترکاهش1/420
11شرکت ارین سینادو لب3 سانتیمتر=1/240
12شرکت ارین سینادو لب5 سانتیمتر=1/440
13جیوان اهوازدو لب3 سانتیمتر=1/120
14جیوان اهوازدو لب5 سانتیمتر
15جیوان اهوازیک لب3 سانتیمتر=1/100
16جیوان اهوازیک لب5 سانتیمتر
17اریانادو لب3 سانتیمتر=1/200
18اریانادو لب5 سانتیمتر=1/400
19تاپس ایرانیک لب3 سانتیمتر=1/400
20تاپس ایرانیک لب5 سانتیمتر=1/580
21تاپس ایراندو لب3 سانتیمتر=1/430
22تاپس ایراندو لب5 سانتیمتر=1/630
23pvc فومیزه3 میل244 / 122=220
24pvc فومیزه16 میل244 / 122=800
2525 میل بزرگوانوچای183/366افزایش2/300
2625 میل کوچکوانوچای244 / 1221/050
27خام 16 میلارین سینا183/366کاهش780
28خام 16 میلوانوچای183/366=1/200
29خام 16 میلایرانی280 / 122500
30خام 8 میل183/366کاهش560
31خام 8 میل280 / 122=280
32خام 6 میل280 / 122کاهش220
33نئوپانرفسنجان183/366400

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:4 اذر ماه – دوشنبه 1399/09/10

انواع ملامینه

04
ردیف برند جدول 4نوعابعاد ورقهزار تومان
1شرکت پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش750
2شرکت پارسنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش720
3شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183=720
4شرکت پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183کاهش680
5شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183=700
6شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183کاهش680
7شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش700
8شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/366=1/050
9شرکت پویانئوپان ملامینه سفید210/366=1/030
10شرکت پویانئوپان ملامینه سفید366 / 183
11شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 183
12شرکت اذرانملامینه سفید و رنگی366 / 183کاهش750
13شرکت گلستانملامینه سفید و رنگی280/210=630
14شرکت گلستانفانتزی366 / 183=640
15شرکت فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش740
16شرکت فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش740
17شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183=750
18شرکت فومننئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش750
19شرکت نوین شرقنئوپان ملامینه سفید366 / 183
20شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183
21شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183
22شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش780
23شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183=800
24شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183کاهش750
25نئوپان ملامینهسفید و رنگی366 / 183کاهش710
قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

نکته قابل توجه :

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

لیست جداول اذر ماه – پنج شنبه 1399/09/06

 انواع ورق ام دی اف

01
ردیفشرکت نوع ورق ورق ام دی افهزار تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183کاهش1/500
2ایزوفامسینکرو366 / 183کاهش1/800
3ایزوفامام باس بتن366 / 183کاهش1/600
4ایزوفام گروه 1280 / 122کاهش1/270
5ایزوفام گروه 2280 / 122کاهش1/330
6ایزوفام گروه 3280 / 122کاهش1/390
7پاک چوبسفید366 / 183=1/338
8پاک چوبرنگی366 / 183=1/385
9ارین سیناسفید366 / 183کاهش 1/100
10ارین سینارنگی366 / 183کاهش1/300
11گلستانرنگی366 / 183=1/580
12گلستانسفید366 / 183=1/550
13گلستانسفید280 / 210=/000
14نقطهرنگی366 / 183کاهش1/450
15آساسفید366 / 183کاهش1/100
16آسارنگی366 / 183کاهش1/150
17رینو ، ویسپانسفید366 / 183افزایش1/550
18رینو ، ویسپانرنگی366 / 183=1/550
19سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210
20سه میل خارجیسفید244 / 183کاهش220
21سه میل ایرانیسفید پرینتی244 / 183کاهش205
22سه میلسفید244 / 210
23طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 183کاهش1/450
24 یکروسفیدایرانی366 / 183=1/050
25یکروسفیدوانوچای366 / 183=1/650
26فومناتسفید366 / 183کاهش1/100
27فومناترنگی366 / 183کاهش1/200

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:2 اذر ماه – پنج شنبه 1399/09/06

هایگلاس ها

02
ردیف برند جدول 2نوعورق ام دی افهزار تومان
1شرکت فرامیدهایگلاس280 / 1221/140
2شرکت فرامیدهایگلاس280/ 183افزایش1/640
3دکو پنلهایگلاس280 / 1221/240
4یلدیزهایگلاس280 / 122کاهش1/2۰0 تا
1/3۳0
5AGT گروه یکهایگلاس280 / 122کاهش1/350
6AGT گروه دوهایگلاسکاهش1/440
7AGT گروه سههایگلاسکاهش1/560
8پاک چوب گروه ۱هایگلاس280 / 1221/311
9پاک چوب گروه ۲هایگلاس280 / 122کاهش1/402
10پاک چوب گروه ۳هایگلاس280 / 122کاهش1/492
11پاک چوب گروه ۴هایگلاس280 / 122کاهش1/582
12پاک چوب گروه ۵هایگلاس280 / 122کاهش1/672
13پانوتک گروه یکهایگلاس280 / 1221/250
14پانوتک گروه دوهایگلاس280 / 122کاهش1/310
14پانوتک گروه سههایگلاس280 / 122کاهش1/370
15پانوتک گروه چهارهایگلاس280 / 122کاهش1/390
16واریو گروه یکهایگلاس280 / 122کاهش1/250
17واریو گروه دوهایگلاس280 / 122کاهش1/320
18واریو گروه سههایگلاس280 / 122کاهش1/390
19اکو پنلهایگلاس280 / 122950 تا
985

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:3 اذر ماه – پنج شنبه 1399/09/06

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

03
ردیف برند جدول 3نوعورق ام دی افهزار تومان
1شرکت درخت سبزیک لب3 سانتیمترکاهش1/920
2شرکت درخت سبزدو لب3 سانتیمترکاهش1/950
3شرکت درخت سبزیک لب5 سانتیمترکاهش2/150
4شرکت درخت سبزدو لب5 سانتیمترکاهش2/180
5شرکت اسیا چوبیک لب3 سانتیمتر1/450
6شرکت اسیا چوبیک لب5 سانتیمتر1/670
7شرکت اسیا چوبدو لب3 سانتیمتر1/480
8شرکت اسیا چوبدو لب5 سانتیمتر1/720
9شرکت ارین سینادو لب3 سانتیمترکاهش1/250
10شرکت ارین سینادو لب5 سانتیمترکاهش1/450
11شرکت ارین سینادو لب3 سانتیمتر
12شرکت ارین سینادو لب5 سانتیمتر
13جیوان اهوازدو لب3 سانتیمترکاهش1/120
14جیوان اهوازدو لب5 سانتیمترکاهش1/320
15جیوان اهوازیک لب3 سانتیمتر1/100
16جیوان اهوازیک لب5 سانتیمتر1/300
17اریانادو لب3 سانتیمترکاهش1/200
18اریانادو لب5 سانتیمترکاهش1/400
19تاپس ایرانیک لب3 سانتیمترکاهش1/400
20تاپس ایرانیک لب5 سانتیمترکاهش1/580
21تاپس ایراندو لب3 سانتیمترکاهش1/430
22تاپس ایراندو لب5 سانتیمترکاهش1/630
23pvc فومیزه3 میل244 / 122کاهش220
24pvc فومیزه16 میل244 / 122800
2525 میل بزرگوانوچای183/366کاهش2/250
2625 میل کوچکوانوچای244 / 122
27خام 16 میلارین سینا183/366کاهش850
28خام 16 میلوانوچای183/366کاهش1/200
29خام 16 میلایرانی280 / 122
30خام 8 میل183/366590
31خام 8 میل280 / 122کاهش280
32خام 6 میل280 / 122230
33نئوپانرفسنجان183/366

یراق الات کابینت ، شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید.
همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:4 اذر ماه – پنج شنبه 1399/09/06

انواع ملامینه

04
ردیف برند جدول 4نوعورق ام دی افهزار تومان
1شرکت پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش760
2شرکت پارسنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش730
3شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش720
4شرکت پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183کاهش690
5شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183کاهش700
6شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183کاهش690
7شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش730
8شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/366=1/050
9شرکت پویانئوپان ملامینه سفید210/366کاهش1/030
10شرکت پویانئوپان ملامینه سفید366 / 183
11شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 183
12شرکت اذرانملامینه سفید و رنگی366 / 183کاهش800
13شرکت گلستانملامینه سفید و رنگی280/210=630
14شرکت گلستانفانتزی366 / 183640
15شرکت فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش750
16شرکت فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش750
17شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش750
18شرکت فومننئوپان ملامینه رنگی366 / 183790
19شرکت نوین شرقنئوپان ملامینه سفید366 / 183
20شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183
21شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183
22شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش800
23شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش800
24شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183کاهش800
25نئوپان ملامینهسفید و رنگی366 / 183کاهش740

نکته قابل توجه :

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.
همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 لیست جداول ابان ماه – پنج شنبه 1399/08/29

 انواع ورق ام دی اف

01
ردیفشرکت نوع ورق ورق ام دی افهزار تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183=1/650
2ایزوفامسینکرو366 / 183=1/950
3ایزوفامام باس بتن366 / 183=1/750
4ایزوفام گروه 1280 / 122=1/300
5ایزوفام گروه 2280 / 122=1/360
6ایزوفام گروه 3280 / 122=1/420
7پاک چوبسفید366 / 183=1/338
8پاک چوبرنگی366 / 183=1/385
9ارین سیناسفید366 / 183کاهش 1/190
10ارین سینارنگی366 / 183کاهش1/350
11گلستانرنگی366 / 183افزایش1/580
12گلستانسفید366 / 183افزایش1/550
13گلستانسفید280 / 210=/000
14نقطهرنگی366 / 183کاهش1/550
15آسیاسفید366 / 183کاهش1/170
16آسیارنگی366 / 183کاهش1/250
17رینو ، ویسپانسفید366 / 183=1/500
18رینو ، ویسپانرنگی366 / 183=1/550
19سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210
20سه میل خارجیسفید244 / 183افزایش250
21سه میل ایرانیسفید پرینتی244 / 183افزایش255
22سه میلسفید244 / 210
23طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 183کاهش1/500
24 یکروسفیدایرانی366 / 183کاهش1/050
25یکروسفیدوانوچای366 / 183افزایش1/650
26فومناتسفید366 / 183کاهش1/200
27فومناترنگی366 / 183کاهش1/300

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:2 ابان ماه – پنج شنبه 1399/08/29

هایگلاس ها

02
ردیف برند جدول 2نوعورق ام دی افهزار تومان
1شرکت فرامیدهایگلاس280 / 122کاهش1/140
2شرکت فرامیدهایگلاس280/ 183کاهش1/340
3دکو پنلهایگلاس280 / 122=1/240
4یلدیزهایگلاس280 / 122=1/230 تا
1/360
5AGTهایگلاس280 / 122کاهش1/450
6AGTهایگلاسکاهش1/540
7AGTهایگلاسکاهش1/630
8پاک چوب گروه ۱هایگلاس280 / 1221/311
9پاک چوب گروه ۲هایگلاس280 / 1221/565
10پاک چوب گروه ۳هایگلاس280 / 1221/645
11پاک چوب گروه ۴هایگلاس280 / 1221/937
12پانوتکهایگلاس280 / 122کاهش1/250
13پانوتکهایگلاس280 / 122کاهش1/320
14پانوتکهایگلاس280 / 122کاهش1/390
15پانوتکهایگلاس280 / 122کاهش1/460
16واریوهایگلاس280 / 122=1/300
17واریوهایگلاس280 / 122=1/370
18واریوهایگلاس280 / 122=1/440
19اکو پنلهایگلاس280 / 122=950 تا
985

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:3 ابان ماه – پنج شنبه 1399/08/29

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

03
ردیف برند جدول 3نوعورق ام دی افهزار تومان
1شرکت درخت سبزیک لب براق3 سانتیمتر=2/140
2شرکت درخت سبزدو لب براق3 سانتیمتر=2/170
3شرکت درخت سبزیک لب براق5 سانتیمتر=2/400
4شرکت درخت سبزدو لب براق5 سانتیمتر=2/450
5شرکت اسیا چوبیک لب براق3 سانتیمترکاهش1/450
6شرکت اسیا چوبیک لب براق5 سانتیمترکاهش1/670
7شرکت اسیا چوبدو لب براق3 سانتیمترکاهش1/480
8شرکت اسیا چوبدو لب براق5 سانتیمترکاهش1/720
9شرکت ارین سینادو لب3 سانتیمتر=1/420
10شرکت ارین سینادو لب5 سانتیمترکاهش1/550
11شرکت ارین سینادو لب براق3 سانتیمتر1/520
12شرکت ارین سینادو لب براق5 سانتیمتر1/740
13جیراندو لب براق3 سانتیمترکاهش1/200
14جیراندو لب براق5 سانتیمترکاهش1/400
15اریانادو لب براق3 سانتیمتر=1/350
16اریانادو لب براق5 سانتیمتر=1/550
17تاپس ایرانیک لب3 سانتیمترکاهش1/410
18تاپس ایرانیک لب5 سانتیمترکاهش1/620
19تاپس ایراندو لب3 سانتیمترکاهش1/440
20تاپس ایراندو لب5 سانتیمترکاهش1/670
21pvc فومیزه3 میل244 / 122کاهش240
22pvc فومیزه16 میل244 / 122کاهش800
2325 میل بزرگوانوچای366 / 183کاهش2/500
2425 میل کوچکوانوچای244 / 122
25خام 16 میلارین سینا366 / 183کاهش930
26خام 16 میلوانوچای366 / 183کاهش1/250
27خام 16 میلایرانی280 / 122کاهش370
28خام 8 میل366 / 183کاهش590
29خام 8 میل280 / 122کاهش290
30خام 6 میل280 / 122=230
31نئوپانرفسنجان366 / 183کاهش420
قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

یراق الات کابینت ، شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:4 ابان ماه – پنج شنبه 1399/08/29

انواع ملامینه

04
ردیف برند جدول 4نوعورق ام دی افهزار تومان
1شرکت پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش860
2شرکت پارسنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش800
3شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش760
4شرکت پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183کاهش720
5شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183کاهش740
6شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183کاهش720
7شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش780
8شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/366کاهش1/030
9شرکت پویانئوپان ملامینه سفید210/366کاهش1/050
10شرکت پویانئوپان ملامینه سفید366 / 183850
11شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 1831/050
12شرکت اذرانملامینه سفید و رنگی366 / 183کاهش880
13شرکت گلستانملامینه سفید و رنگی280/210کاهش630
14شرکت گلستانفانتزی366 / 183800
15شرکت فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش820
16شرکت فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش800
17شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش900
18شرکت نوین شرقنئوپان ملامینه سفید366 / 183850
19شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183880
20شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183920
21شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش850
22شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش850
23شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183کاهش880
24نئوپان ملامینهسفید و رنگی366 / 183کاهش750

نکته قابل توجه :

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.
همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید.


قیمت ام دی اف بازار تهران

 لیست جداول ابان ماه – شنبه 1399/08/24

 انواع ورق ام دی اف

01
ردیفشرکت نوع ورق ورق ام دی افقیمت به تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 1831/650/000
2ایزوفامسینکرو366 / 1831/950/000
3ایزوفامام باس بتن366 / 1831/750/000
4ایزوفام گروه 1280 / 1221/300/000
5ایزوفام گروه 2280 / 1221/360/000
6ایزوفام گروه 3280 / 1221/420/000
7پاک چوبسفید366 / 1831/338/000
8پاک چوبرنگی366 / 1831/385/000
9ارین سیناسفید366 / 183 1/300/000
10ارین سینارنگی366 / 1831/390/000
11گلستانرنگی366 / 1831/480/000
12گلستانسفید366 / 1831/450/000
13گلستانسفید280 / 210/000
14نقطهرنگی366 / 1831/600/000
15آساسفید366 / 1831/300/000
16آسارنگی366 / 1831/350/000
17رینو ، ویسپانسفید366 / 1831/500/000
18رینو ، ویسپانرنگی366 / 1831/550/000
19سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210
20سه میل خارجیسفید244 / 183225/000
21سه میل ایرانیسفید پرینتی244 / 183215/000
22سه میلسفید244 / 210
23طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 1832/000/000
24 یکروسفیدایرانی366 / 1831/250/000
25یکروسفیدوانوچای366 / 1831/400/000
26فومناتسفید366 / 1831/350/000
27فومناترنگی366 / 1831/400/000

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:2 ابان ماه – شنبه 1399/08/24

هایگلاس ها

02
ردیف برند جدول 2نوعورق ام دی افقیمت به تومان
1شرکت فرامیدهایگلاس280 / 1221/160/000
2شرکت فرامیدهایگلاس280/ 1831/640/000
3دکو پنلهایگلاس280 / 1221/240/000
4یلدیزهایگلاس280 / 1221/230/000 تا 1/360/000
5AGTهایگلاس280 / 1221/480/000 تا 1/660/000
6پاک چوب گروه ۱هایگلاس280 / 1221/311/000
7پاک چوب گروه ۲هایگلاس280 / 1221/565/000
8پاک چوب گروه ۳هایگلاس280 / 1221/645/000
9پاک چوب گروه ۴هایگلاس280 / 1221/937/000
10پانوتکهایگلاس280 / 1221/300/000 تا 1/540/000
11واریوهایگلاس280 / 1221/300/000 +70/000
12اکو پنلهایگلاس280 / 122950/000 تا 985/000

یراق الات کابینت ، شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید.

قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

نکته قابل توجه :

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.
همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:3 ابان ماه – شنبه 1399/08/24

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

03
ردیف برند جدول 3نوعورق ام دی افقیمت به تومان
1شرکت درخت سبزیک لب براق3 سانتیمتر2/140/000
2شرکت درخت سبزدو لب براق3 سانتیمتر2/170/000
3شرکت درخت سبزیک لب براق5 سانتیمتر2/400/000
4شرکت درخت سبزدو لب براق5 سانتیمتر2/450/000
5شرکت اسیا چوبیک لب براق3 سانتیمتر1/600/000
6شرکت اسیا چوبیک لب براق5 سانتیمتر1/840/000
7شرکت اسیا چوبدو لب براق3 سانتیمتر1/630/000
8شرکت اسیا چوبدو لب براق5 سانتیمتر1/890/000
9شرکت ارین سینادو لب3 سانتیمتر1/420/000
10شرکت ارین سینادو لب5 سانتیمتر1/640/000
11شرکت ارین سینادو لب براق3 سانتیمتر1/520/000
12شرکت ارین سینادو لب براق5 سانتیمتر1/740/000
13جیراندو لب براق3 سانتیمتر1/320/000
14جیراندو لب براق5 سانتیمتر1/500/000
15اریانادو لب براق3 سانتیمتر1/350/000
16اریانادو لب براق5 سانتیمتر1/550/000
17تاپس ایرانیک لب3 سانتیمتر1/475/000
18تاپس ایرانیک لب5 سانتیمتر1/700/000
19تاپس ایراندو لب3 سانتیمتر1/500/000
20تاپس ایراندو لب5 سانتیمتر1/750/000
21pvc فومیزه3 میل244 / 122260/000
22pvc فومیزه16 میل244 / 122830/0000
2325 میل بزرگوانوچای366 / 1832/650/000
2425 میل کوچکوانوچای244 / 122
25خام 16 میلارین سینا366 / 1831/050/000
26خام 16 میلوانوچای366 / 1831/580/000
27خام 16 میلایرانی280 / 122400/000
28خام 8 میل366 / 183630/000
29خام 8 میل280 / 122320/000
30خام 6 میل280 / 122230/000
31نئوپانرفسنجان366 / 183450/000

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:4 ابان ماه – شنبه 1399/08/24

انواع ملامینه

04
ردیف برند جدول 4نوعورق ام دی افقیمت به تومان
1شرکت پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183880/000
2شرکت پارسنئوپان ملامینه سفید366 / 183840/000
3شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183820/000
4شرکت پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183800/000
5شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183822/000
6شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183800/000
7شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 183800/000
8شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/3661/100/000
9شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/3661/150/000
10شرکت پویانئوپان ملامینه سفید366 / 183850/000
11شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 1831/050/000
12شرکت اذرانملامینه سفید و رنگی366 / 183900/000
13شرکت گلستانملامینه سفید و رنگی280/210670/000
14شرکت گلستانفانتزی280/210680/000
15شرکت فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183880/000
16شرکت فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183860/000
17شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183930/000
18شرکت نوین شرقنئوپان ملامینه سفید366 / 183850/000
19شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183880/000
20شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183920/000
21شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183890/000
22شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183890/000
23شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183900/000
24نئوپان ملامینهسفید و رنگی366 / 183880/000

یراق الات کابینت ، شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید.

نکته قابل توجه :

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.
همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

لیست جداول ابان ماه – سه شنبه 1399/08/20

 انواع ورق ام دی اف

ردیفشرکت جدول 1 نوع ورق ابعاد ورق ام دی افقیمت به تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 1831/800/000
2ایزوفامسینکرو366 / 1832/000/000
3ایزوفامام باس بتن366 / 1831/900/000
4ایزوفام گروه 1280 / 1221/350/000
5ایزوفام گروه 2280 / 1221/410/000
6ایزوفام گروه 3280 / 1221/470/000
7پاک چوبسفید366 / 1831/338/000
8پاک چوبرنگی366 / 1831/383/000
9ارین سیناسفید366 / 183 1/450/000
10ارین سینارنگی366 / 1831/470/000
11گلستانرنگی366 / 1831/480/000
12گلستانسفید366 / 1831/450/000
13گلستانسفید280 / 2101/100/000
14نقطهرنگی366 / 1831/650/000 تا 1/850/000
15آساسفید366 / 1831/400/000
16آسارنگی366 / 1831/400/000
17رینو ، ویسپانسفید366 / 1831/600/000
18رینو ، ویسپانرنگی366 / 1831/650/000
19سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210
20سه میل خارجیسفید244 / 183260/000
21سه میل ایرانیسفید پرینتی244 / 183240/000
22سه میلسفید244 / 210
23طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 1832/100/000
24 یکروسفیدایرانی366 / 1831/450/000
25یکروسفیدوانوچای366 / 1831/550/000
قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

قیمت ام دی اف بازار تهران

جدول شماره:2 ابان ماه – سه شنبه 1399/08/20

هایگلاس ها

ردیف برند جدول 2نوعابعاد ورق ام دی افقیمت به تومان
1شرکت فرامیدهایگلاس280 / 1221/260/000
2شرکت فرامیدهایگلاس280/ 1831/740/000
3دکو پنلهایگلاس280 / 1221/340/000
4یلدیزهایگلاس280 / 1221/280/000 تا 1/410/000
5AGTهایگلاس280 / 1221/500/000 تا 1/680/000
6پاک چوب گروه ۱هایگلاس280 / 1221/370/0000
7پاک چوب گروه ۲هایگلاس280 / 1221/565/000
8پاک چوب گروه ۳هایگلاس280 / 1221/645/000
9پاک چوب گروه ۴هایگلاس280 / 1221/937/000
10پانوتکهایگلاس280 / 1221/330/000 تا 1/560/000
11واریوهایگلاس280 / 122
12ایرانیهایگلاس280 / 122

یراق الات کابینت ، شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید.
همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

جدول شماره:3 ابان ماه – سه شنبه 1399/08/20

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

ردیف برند جدول 3نوعابعاد ورق ام دی افقیمت به تومان
1شرکت درخت سبزیک لب براق3 سانتیمتر2/140/000
2شرکت درخت سبزدو لب براق3 سانتیمتر2/170/000
3شرکت درخت سبزیک لب براق5 سانتیمتر2/400/000
4شرکت درخت سبزدو لب براق5 سانتیمتر2/450/000
5شرکت اسیا چوبیک لب براق3 سانتیمتر1/550/000
6شرکت اسیا چوبیک لب براق5 سانتیمتر1/600/000
7شرکت اسیا چوبدو لب براق3 سانتیمتر1/630/000
8شرکت اسیا چوبدو لب براق5 سانتیمتر1/840/000
9شرکت ارین سینادو لب3 سانتیمتر1/420/000
10شرکت ارین سینادو لب5 سانتیمتر1/620/000
11شرکت ارین سینادو لب براق3 سانتیمتر1/520/000
12شرکت ارین سینادو لب براق5 سانتیمتر1/720/000
13جیراندو لب براق3 سانتیمتر1/300/000
14جیراندو لب براق5 سانتیمتر1/520/000
15اریانادو لب براق3 سانتیمتر1/350/000
16اریانادو لب براق5 سانتیمتر1/550/000
17نئوپان ملامینهسفید366 / 183850/000
18نئوپان ملامینهرنگی366 / 183880/000
19pvc فومیزه3 میل244 / 122250/000
20pvc فومیزه16 میل244 / 122800/0000
2125 میل بزرگوانوچای366 / 1832/570/000
2225 میل کوچکوانوچای244 / 122
23خام 16 میلارین سینا366 / 1831/080/000
24خام 16 میلوانوچای366 / 1831/550/000
25خام 16 میلایرانی280 / 122400/000
26خام 8 میل366 / 183600/000
27خام 8 میل280 / 122
28خام 6 میل280 / 122
29نئوپانرفسنجان366 / 183470/000

یراق الات کابینت ، شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید. همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

جدول شماره:4 ابان ماه – سه شنبه 1399/08/20

انواع ملامینه

ردیف برند جدول 4نوعابعاد ورق ام دی افقیمت به تومان
1شرکت پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183880/000
2شرکت پارسنئوپان ملامینه سفید366 / 183860/000
3شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183820/000
4شرکت پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183800/000
5شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183822/000
6شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183820/000
7شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 183800/000
8شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/3661/050/000
9شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/3661/100/000
10شرکت پویانئوپان ملامینه سفید366 / 183850/000
11شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 183900/000
12شرکت اذرانملامینه سفید و رنگی366 / 183900/000
13شرکت گلستانملامینه سفید و رنگی280/210670/000
14شرکت فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183950/000
15شرکت فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183930/000
16شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183900/000
17شرکت نوین شرقنئوپان ملامینه سفید366 / 183900/000
18شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183880/000
19شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183920/000
20شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183820/000
21شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183890/000
22شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183900/000

شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید.
همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید.


قیمت ام دی اف بازار تهران

جدول قیمت ام دی اف بازار تهران  پنج شنبه 1399/08/15

ردیفشرکت نوع ورق ابعاد ورق ام دی افقیمت به تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 1831/800/000
2ایزوفامسینکرو366 / 1832/000/000
3ایزوفامام باس بتن366 / 1831/900/000
4ایزوفام گروه 1280 / 122
5ایزوفام گروه 2280 / 122
6ایزوفام گروه 3280 / 122
8پاک چوبسفید366 / 1831/330/000
9ارین سیناسفید366 / 183 1/500تا 1/650
10ارین سینارنگی366 / 1831/545/000 تا 1/600/000
11گلستانرنگی366 / 1831/650/000
12گلستانسفید366 / 1831/600/000
13متفرقهسفید366 / 1831/500/000 تا 1/600/000
14متفرقهرنگی366 / 1831/550/000 تا 1/650/000
15نقطهسفید366 / 1831/550/000 تا 1/700/000
16آساسفید366 / 1831/550/000
17آسارنگی366 / 1831/600/000
18رینو ، ویسپانسفید366 / 1831/650/000
19رینو ، ویسپانرنگی366 / 1831/700/000
20سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 183365/000
21سه میل ایرانیسفید پرینتی244 / 183245/000 تا 280/000
22سه میلسفید244 / 210270/0000
23شرکت فرامیدهایگلاس280 / 1221/260/000
24فرامیدهایگلاس280/ 1831/740/000
25طرح فرامیدرنگی366 / 1831/800/000 تا 2/100/000
26دکو پنلهایگلاس280 / 1221/340/000
27یلدیزهایگلاس280 / 1221/280/000 تا 1/410/000
28AGTهایگلاس280 / 1221/550/000 تا 1/730/000
29پاک چوبهایگلاس280 / 1221/310/000
30پانوتکهایگلاس280 / 1221/350/000
31واریوهایگلاس280 / 1221/430/000
32ایرانیهایگلاس280 / 122950/000
33 یکروسفیدایرانی366 / 1831/450/000
34یکروسفیدوانوچای366 / 1831/600/000
3525 میل بزرگوانوچای366 / 1832/500/000
3625 میل کوچکوانوچای280 / 122910/000

قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

ردیفنوع ورقبرندابعاد ورق ام دی افقیمت به تومان
1صفحه براق یک لب 3c366 / 60 شروع از 1/480
2صفحه براق دو لب 3c366 / 60شروع از 1/680
3صفحه براق یک لب 5c366 / 60شروع از 2/400
4صفحه براق دو لب 5c366 / 60شروع از 2/600
5نئوپان ملامینهسفید366 / 183
6نئوپان ملامینهرنگی366 / 183850/000 تا 950/000
7ورق پی وی سی pvc فومیزه244 / 122
8ورق پی وی سی pvc فومیزه 244 / 122850/000 تا 900/000
9خام 16 میلارین سینا366 / 1831/020/000 تا 1/150/000
10خام 16 میلوانوچای366 / 1831/550/000
11خام 16 میل280 / 122400/000
12خام 8 میل366 / 183650/000
13خام 8 میل280 / 122300/000
14خام 6 میل280 / 122240/000

برای مشاهده و عضویت در کانال تلگرامی دستگیره روی لینک بزنید.


جدول لیست قیمت ام دی اف مهر ماه 1399

جدول قیمت ام دی اف در بازار تهران در تاریخ  یکشنبه 1399/07/27

ردیفشرکت نوع ورق سایز
قیمت به تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183T1/750/000
2ایزوفامسینکرو366 / 183T2/050/000
3ایزوفامام باس بتن366 / 183T1/950/000
4ایزوفامهای گلاس گروه 1280 / 122T
5ایزوفامهای گلاس گروه 2280 / 122T
6ایزوفامهای گلاس گروه 3280 / 122T
7پاک چوبهای گلاس280 / 122T1/200/000
8A G Tترک244 / 122T
9ارین سیناسفید366 / 183T 1/700/000
10ترک AGTهای گلاس280 / 122Tشروع از 1/580
11ایرانیهای گلاس280 / 122T850 الی 1/075
12سه میلسفید ساده کاغذی244 / 183T
13سه میلسفید ملامینه244 / 183T
14سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210T250/000
15سه میل ایرانیسفید پرینتی244 / 210T
16سه میل سوماتراسفید پرینتی244 / 210T
17صفحه کابینتبراق یک لب 3c366 / 60T1/680 الی 1/950
18صفحه کابینتبراق دو لب 3c366 / 60T1/690 الی 1/960
19صفحه کابینتبراق یک لب 5c366 / 60T2/020 الی 2/220
20صفحه کابینتبراق دو لب 5c366 / 60T2/040 الی 2/240
21شرکت فرامیدبر جسته درجه 1366 / 183T
22ورق پی وی سیpvc فومیزه244 / 122
T

900/000

یراق الات کابینت ، شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید. همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید.

نکته قابل توجه :

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.

قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

قیمت ام دی اف بازار تهران

جدول قیمت ام دی اف در تاریخ یکشنبه 1399/07/13

ردیفشرکت نوع ورق سایز
قیمت به تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183T1380/000
2ایزوفامسینکرو366 / 183T1580/000
3ایزوفامام باس بتن366 / 183T1480/000
4ایزوفامهای گلاس گروه 1280 / 122T1250/000
5ایزوفامهای گلاس گروه 2280 / 122T1310/000
6ایزوفامهای گلاس گروه 3280 / 122T1370/000
7پاک چوبهای گلاس280 / 122T
8A G Tترک244 / 122T
9ارین سیناسفید366 / 183T 1550/000
10ترک AGTهای گلاس244 / 122T
11یلدیزهای گلاس280 / 122T
12سه میلسفید ساده کاغذی244 / 183T
13سه میلسفید ملامینه244 / 183T
14سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210T215/000
15سه میل ایرانیسفید پرینتی244 / 210T200/000
16سه میل سوماتراسفید پرینتی244 / 210T
17صفحه کابینتبراق یک لب 3c366 / 60T1130/000
18صفحه کابینتبراق دو لب 3c366 / 60T1150/000
19صفحه کابینتبراق یک لب 5c366 / 60T
20صفحه کابینتبراق دو لب 5c366 / 60T
21شرکت فرامیدبر جسته درجه 1366 / 183T
22ورق پی وی سیpvc فومیزه244 / 122
T

780/000

نکته قابل توجه :

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید. همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید.


جدول لیست قیمت ام دی اف شهریور ماه 1399

قیمت ام دی اف بازار

( قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ) تهران  پنج شنبه 1399/06/06

خرید اینترنتی یراق کابینت | از طریق اپلیکیشن وسایت پادوکو خرید انلاین یراق کابینت و دکوراسیون خود را می توانید به راحتی در اینجا انجام دهید.

ردیفشرکت نوع ورق سایز
قیمت به تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183T930/000
2ایزوفامسینکرو366 / 183T1130/000
3ترک AGTهای گلاس244 / 122T1/270 الی 1/400
4پاک چوبهای گلاس280 / 122T870 الی 1/050
5A G Tترک244 / 122T630 الی 750
6ارین سیناسفید366 / 183T750/000
7ارین سینا366 /183T
8یلدیزهای گلاس280 / 122T1/000الی 1/150
9سه میلسفید ساده کاغذی244 / 183T
10سه میلسفید ملامینه244 / 183T
11سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210T135/000
12سه میل ایرانیسفید پرینتی244 / 210T122/000
13سه میل سوماتراسفید پرینتی244 / 210T
14صفحه کابینتبراق یک لب 3c366 / 60T820/000
15صفحه کابینتبراق دو لب 3c366 / 60T835/000
16صفحه کابینتبراق یک لب 5c366 / 60T910/000
17صفحه کابینتبراق دو لب 5c366 / 60T925/000
18شرکت فرامیدبر جسته درجه 1366 / 183T
19ورق پی وی سیpvc فومیزه244 / 122
T

520/000

نکته قابل توجه :

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.
همچنین برای خرید ورق ام دی اف می توانید با شماره های ما تماس بگیرید.

قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

جدول لیست قیمت ام دی اف شهریور ماه 1398

خرید اینترنتی یراق کابینت | از طریق اپلیکیشن وسایت پادوکو خرید انلاین یراق الات کابینت و دکوراسیون خود را می توانید به راحتی در اینجا انجام دهید.

ردیفشرکت نوع ورق سایز
قیمت به تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183T510/000
2ایزوفامسینکرو366 / 183T680/000
3ترکهای گلاس244 / 122T510 الی 570
4ترککاستامانا280 / 222T545 الی 625
5A G Tترک244 / 122T630 الی 750
6ارین سیناسفید فابریک366 / 183T375/000
7ارین سیناسفید صابونی366 /183T370/000
8A G Cهای گلاس244 / 122T555 الی 640
9سه میلسفید ساده کاغذی244 / 183T
10سه میلسفید ملامینه244 / 183T
11سه میلسفید پرینتری244 / 210T68/000
12سه میل ایزوفامسفید پرینتری244 / 210T70/000
13سه میل سوماتراسفید پرینتری244 / 210T66/000
14صفحه کابینتبراق یک لب 3c366 / 60T500/000
15صفحه کابینتبراق دو لب 3c366 / 60T510/000
16صفحه کابینتبراق یک لب 5c366 / 60T560/000
17صفحه کابینتبراق دو لب 5c366 / 60T570/000
18شرکت فرامیدبر جسته درجه 1366 / 183T
19شرکت فرامیدبر جسته درجه 2366 / 183


جدول لیست قیمت ام دی اف مرداد ماه 1398

این لیست قیمت ام دی اف در بازار ( قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ) در مرداد ماه ۱۳۹۸ بود

که در این ماه هیچ کدام از شرکت ها به اندازه ای که قابل توجه باشد تغییر ندادند

ردیفشرکت نوع ورقسایز
قیمت به تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183T510/000
2ایزوفامسینکرو366 / 183T680/000
3ترکهای گلاس244 / 122T510 الی 570
4ترککاستامانا280 / 222T545 الی 625
5A G Tترک244 / 122T630 الی 750
6ارین سیناسفید فابریک366 / 183T375/000
7ارین سیناسفید صابونی366 /183T370/000
8A G Cهای گلاس244 / 122T555 الی 640
9سه میلسفید ساده کاغذی244 / 183T
10سه میلسفید ملامینه244 / 183T
11سه میلسفید پرینتی244 / 210T68/000
12سه میل ایزوفامسفید پرینتی244 / 210T70/000
13سه میل سوماتراسفید پرینتی244 / 210T66/000
14صفحه کابینتبراق یک لب 3c366 / 60T500/000
15صفحه کابینتبراق دو لب 3c366 / 60T510/000
16صفحه کابینتبراق یک لب 5c366 / 60T560/000
17صفحه کابینتبراق دو لب 5c366 / 60T570/000
18شرکت فرامیدبر جسته درجه 1366 / 183T
19شرکت فرامیدبر جسته درجه 2366 / 183

این قیمت ها فقط برای اطلاع از قیمت ام دی اف MDF بازار ( قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ) تهران می باشد که امیدواریم در محاسبات فنی برای براورد قیمت کابینت ام دی اف و در کار اجرایی شما مفید باشد .

قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

قیمت یراق الات کابینت

قیمت یراق الات کابینت را هم در قسمت فروشگاه انلاین یراق الات پادوکو یراق الات می توانید با جستجوی نام محصول یا در قسمت دسته بندی ببینید.

به همان نسبت هم قیمت ام دی اف در شهری که شما هستید هم متفاوت است.

مشاهده لیست قیمت ماشین الات پایون

12 دیدگاه

  1. سلام خسته نباشید. بابت گذاشتن لیست قیمت شرکتهای مختلف متشکرم. سعی کنید در اولین گزینه جستجوی قیمت ام دی اف قرار بگیرید. سایتهای دیگر هیچ محتوای ندارند ولی بخاطر سئوی سایت در بالای لیست جستجو هستند. متشکرم
    • سلام و عرض ادب دوست عزیز ما تمامی تلاشمون را برای رسیدن به بالای لیست را داریم سپاس از توجه شما
  2. بنظرم بهترین سایتی بود که تا بحال در این مورد دیده بودم چون ما هم درگیر خرید ام دی اف بودیم . واقعا چقدر عالی توضیح دادید دستتون درد نکنه انقدر خوب نوشتید که آدم نمیتونه هیچ نکته ای رو نخونده رد بشه. ممنون از زحماتتون
  3. عالی بودمن خودم کابینت سازم ولی مشتری اصلا به قیمتی که ما میگیم توجه نمیکنه فقدمیگه مگه قیمت ورق چنده لطفا بیشترتوضیح بدین یا بعضی یا هم فکرمیکنن ما باغ ورق داریم.
  4. ممنون که همه برندها رو گزاشتید اینکه میشه مقایسه کرد و بهترین انتخاب رو داشت.!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × چهار =

سبد خرید شما
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

منو اصلی

پاکار جایی برای استخدام و دریافت پروژه

اگر کابینت ساز،نجار،استادکارحرفه ای،مبل ساز،دکوراتوریا به هر شکلی در صنعت دکور به دنبال کار یا استخدام هستید می توانید با عضویت به راحتی به خواسته خود برسید!